Besluit Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 07-12-2007.]
Geldend van 06-09-2000 t/m 06-12-2007

Besluit Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Begripsomschrijving

[Vervallen per 07-12-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 07-12-2007]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volks-gezondheid, Welzijn en Sport;

b. klacht:

een klacht als bedoeld in artikel 9:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

c. de commissie:

een commissie als bedoeld in artikel 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht.

Taak en samenstelling van de commissie

[Vervallen per 07-12-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 07-12-2007]

Er is een commissie die desgevraagd adviseert over de afhandeling van klachten over een gedraging van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 3

[Vervallen per 07-12-2007]

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid;

  • b. een plaatsvervangend voorzitter, tevens lid;

  • c. ambtelijk leden, te selecteren uit de kring van medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • 2 De minister benoemt de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter voor een periode van vier jaren, met de mogelijkheid van herbenoeming.

 • 3 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn niet werkzaam bij de Inspectie voor de Gezondheids-zorg.

 • 4 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn jurist en beschikken over deskundigheid op het gebied van klachtenbehandeling.

Werkwijze van de commissie

[Vervallen per 07-12-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 07-12-2007]

 • 1 De minister voegt aan de commissie een secretariaat toe.

 • 2 Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door één der stafjuristen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 5

[Vervallen per 07-12-2007]

 • 1 De commissie behandelt een klacht in de volgende samenstelling: de voorzitter of diens plaatsvervanger en twee ambtelijk leden.

 • 2 Een klacht kan, indien naar het oordeel van de voorzitter daartoe aanleiding bestaat, in afwijking van het eerste lid, behandeld worden door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 6

[Vervallen per 07-12-2007]

De commissie stelt een reglement op omtrent haar werkwijze.

Artikel 7

[Vervallen per 07-12-2007]

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter ontvangen een vaste beloning als bedoeld in artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Besluit van 18 april 1988, Stb. 1988, nr. 205), alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfskosten conform de toepasselijke regelingen voor dienstreizen.

Artikel 9

[Vervallen per 07-12-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina