Instelling Nationaal Comité Europees Jaar van de talen 2001

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 14-09-2000 t/m 30-12-2004

Instelling Nationaal Comité Europees Jaar van de talen 2001

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1999, kenmerk: 1999/0208 (COD),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Er is een Nationaal Comité Europees Jaar van de talen 2001, verder te noemen:

Nationaal Comité.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Het Nationaal Comité:

 • a. bepaalt het inhoudelijke en organisatorische beleidskader waarbinnen het Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen - in samenwerking met het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs - de coördinatie van de uitvoering van het Europees Jaar van de Talen 2001 zal behartigen;

 • b. bepaalt de prioriteiten en de kalender van activiteiten voor het Jaar binnen de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bepaalde randvoorwaarden en rekening houdend met de door de Raad van Europa en de Europese Commissie gestelde doelen en acties;

 • c. bevordert participatie en bijdragen aan het Europees Jaar van de Talen van derden, in het bijzonder van het bedrijfsleven;

 • d. bevordert betrokkenheid van diverse actoren en groepen bij het Europees Jaar van de Talen;

 • e. vervult representatieve functies in het kader van het Jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het Nationaal Comité bestaat uit de volgende leden:

  de heer A. Nuis, voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, tevens voorzitter;

  mevrouw prof. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, lid van de KNAW;

  mevrouw I.A. Veldhuis, directielid van de scholengemeenschap Het Streek te Ede, vertegenwoordiger van de Vereniging voor het Management in het Voortgezet Onderwijs;

  drs. J. de Boer, voorzitter van het Midden- en Klein Bedrijf Nederland;

  prof. dr. Th. van Els, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen;

  de heer B. Knapen, Lid van de Raad van Bestuur PCM uitgevers NV;

  mr. S. Steen, directeur van de Verenigde Bijzondere Scholen;

  prof. dr. G. Westhoff, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, directeur van het Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen (NaB MVT), tevens secretaris;

  dr. H.H. Wijffels, voorzitter van de SER.

 • 2 Namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zullen mevrouw drs. M.J.E. Beuk, senior beleidsmedewerker en de heer F. Lander, raadadviseur, de vergaderingen als waarnemer bijwonen.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

Het Nationaal Comité wordt ingesteld voor de periode van 1 juli 2000 tot 1 maart 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het Nationaal Comité stelt zelf zijn werkwijze vast.

 • 2 Het secretariaat van het Nationaal Comité wordt gevoerd door het Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen.

 • 3 Besluiten van het Nationaal Comité worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2004]

De leden van het Nationaal Comité ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfskosten volgens de bestaande rijksregelingen, voorzover niet uit andere hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2004]

De archiefbescheiden van het Nationaal Comité worden na opheffing van het Nationaal Comité of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina