Besluit toeslag Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Geldend van 25-08-2002 t/m heden

Besluit toeslag Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 22a, vierde lid en artikel 25, eerste lid, aanhef en onder b, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. de betrokkene:

  degene die op grond van het Algemeen Rijksambtenaren-reglement is aangesteld om werkzaam te zijn ten behoeve van het dienstvak de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties respectievelijk vanuit dat dienstvak tijdelijk elders is tewerkgesteld;

  b. Bezoldigingsbesluit:

  Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onder a, is degene op wie artikel II van het Besluit van 29 maart 2000, houdende wijziging van het besluit van 27 mei 1986, (Stb. 310) van toepassing is geen betrokkene in de zin van deze regeling.

Artikel 2

Aan de betrokkene wordt vanwege het bijzondere karakter van de bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst te verrichten werkzaamheden een periodieke toeslag toegekend.

Artikel 3

 • 1 Zolang de betrokkene nog niet tenminste een jaar het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal heeft genoten, bedraagt de toeslag:

  • a. voor degene voor wie een der salarisschalen 1 tot en met 17 van de Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit geldt: het verschil tussen het maximumsalaris van zijn salarisschaal en het naasthogere bedrag in de naasthogere salarisschaal;

  • b. voor degene voor wie salarisschaal 18 van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit geldt: het verschil tussen het maximumsalaris van zijn salarisschaal en het laagste bedrag genoemd in artikel 8, tweede lid, onder b, van het Bezoldigingsbesluit.

 • 2 Indien betrokkene tenminste één jaar het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal heeft genoten en hij naar het oordeel van het bevoegd gezag aan de gestelde eisen voor een goede functievervulling voldoet bedraagt de toeslag:

  • a. voor degene voor wie een der salarisschalen 1 tot en met 17 van de Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit geldt: het verschil tussen het maximumsalaris van zijn salarisschaal en het bedrag direct gelegen boven het naasthogere bedrag in de naasthogere salarisschaal;

  • b. voor degene voor wie salarisschaal 18 van de Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit geldt: het verschil tussen het maximumsalaris van zijn salarisschaal en het middelste bedrag genoemd in artikel 8, tweede lid, onder b, van het Bezoldigingsbesluit.

 • 3 Indien betrokkene de toeslag, vastgesteld volgens het tweede lid, tenminste één jaar heeft genoten en de som van zijn salaris en de toeslag minder bedraagt dan het maximumsalaris uit de naasthogere salarisschaal dan de voor hem geldende salarisschaal en hij naar het oordeel van het bevoegd gezag aan de gestelde eisen voor een goede functievervulling voldoet, bedraagt de toeslag:

  • a. voor degene voor wie een der salarisschalen 1 tot en met 17 van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit geldt: het verschil tussen het maximumsalaris van zijn salarisschaal en het maximumsalaris van de naasthogere salarisschaal;

  • b. voor degene voor wie de salarisschaal 18 van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit geldt: het verschil tussen het maximumsalaris van zijn salarisschaal en het hoogste bedrag vermeld in artikel 8, tweede lid, onder b, van het Bezoldigingsbesluit.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit toeslag Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina