Regeling kwaliteits- en veiligheidszorg LVNL

[Regeling vervallen per 28-05-2008.]
Geldend van 21-11-2001 t/m 27-05-2008

Regeling kwaliteits- en veiligheidszorg LVNL

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5.34a van de Wet luchtvaart;

Besluit:

1

[Vervallen per 28-05-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 28-05-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. afwijking: niet voldoen aan een gespecificeerde norm, eis, procedure of werkinstructie;

 • b. bestuur: bestuur van LVNL;

 • c. directievertegenwoordiger: door het bestuur aangewezen lid van het eigen management met bevoegdheden zoals omschreven in artikel 12;

 • d. geldigverklaring: bevestiging als bedoeld in artikel 17, vierde lid, door onderzoek en verstrekking van objectief bewijs dat aan de bijzondere eisen voor een specifiek voorgenomen gebruik kan worden voldaan;

 • e. EATMP Safety Policy: document vastgesteld door EUROCONTROL op 25 augustus 1999 en gewijzigd in december 1999, dat ter inzage ligt bij de de divisie Luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

 • f. handboek: documentatie, gedrukt of in elektronische vorm, die het kwaliteits- en veiligheidssysteem beschrijft;

 • g. kwaliteitsbeheersing: operationele technieken en activiteiten die worden toegepast om aan de kwaliteitseisen te voldoen;

 • h. kwaliteitsborging: alle geplande en systematische activiteiten om in voldoende mate vertrouwen te geven dat de organisatie aan kwaliteitseisen zal voldoen;

 • i. kwaliteitsregistratie: documentatie, gedrukt of in elektronische vorm, die het objectief bewijs levert van activiteiten die zijn uitgevoerd of van resultaten die zijn behaald;

 • j. kwaliteitssysteem: organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die nodig zijn voor het implementeren van kwaliteitszorg;

 • k. kwaliteitsverbetering: acties, door de gehele organisatie heen genomen, om de doeltreffendheid en de doelmatigheid van activiteiten en processen te vergroten om zodoende extra voordelen te leveren aan zowel de organisatie als haar afnemers;

 • l. kwaliteitszorg: alle activiteiten van de totale managementfunctie die het kwaliteitsbeleid, de doelstellingen en de verantwoordelijkheden vaststelt en deze implementeert met middelen als kwaliteitsplanning, kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering binnen het kwaliteitssysteem;

 • m. NEN-EN-ISO 9001, Uitgave 1994: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven Nederlandse vertaling van de internationale norm ISO 9001: 1994 `Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing' van de International Organisation for Standardization (ISO);

 • n. naspeurbaarheid: vermogen om de geschiedenis, toepassing of locatie van een product, proces of document te achterhalen door vastgelegde identificaties;

 • o. procedures: gespecificeerde wijze voor het uitvoeren van een activiteit;

 • p. risico: combinatie van de kans op een ongeval en de gevolgen daarvan;

 • q. technisch systeem: technische uitrusting en andere installaties, computers en apparatuur ten behoeve van de uitvoering van luchtverkeersdienstverlening;

 • r. tekortkomingen: in het kader van verificatieonderzoeken vastgestelde afwijkingen in handboeken ten opzichte van de regeling of in de uitvoering ten opzichte van de handboeken of van de regeling;

 • s. veiligheid: toestand waarin het risico van letsel(aan personen) of schade tot een acceptabel niveau wordt beperkt;

 • t. veiligheidssysteem: combinatie van samenhangende elementen (technische systemen, mensen en procedures) om de veiligheid te beheersen;

 • u. veiligheidssurvey: systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de werking van het veiligheidssysteem;

 • v. veiligheidszorg: alle activiteiten van de totale managementfunctie die het veiligheidsbeleid, de doelstellingen en de verantwoordelijkheden vaststelt en implementeert.

 • w. verantwoordelijk persoon: lid van het bestuur met verantwoordelijkheid binnen de organisatie om zeker te stellen dat alle activiteiten volgens de vereiste normen en voorschriften worden uitgevoerd en dat de organisatie voortdurend in overeenstemming is met de gegevens en procedures die zijn beschreven in de handboeken en procedurebeschrijvingen;

 • x. verificatieonderzoek: systematische en onafhankelijke beoordeling om te bepalen of de activiteiten en de resultaten ervan overeenkomen met vastgestelde regelingen en of deze laatste doeltreffend ten uitvoer zijn gebracht;

 • y. verkeersleidingsprocedure: gedetailleerde schriftelijke beschrijving van de uitvoering van een door de LVNL te leveren dienst;

 • z. voorval: luchtvaartongeval, ernstig incident, incident of andere verstoring van het ATM proces of vluchtuitvoering welke van invloed is of kan zijn op een veilige vluchtuitvoering of op de ATM-dienstverlening of situaties waarbij niet is voldaan aan toepassing zijnde wet- of regelgeving;

 • aa. vrijgave (van het gerede ontwerp of procedures): het ten behoeve van het gebruik beschikbaar stellen (van de ontwerpgegevens of procedures) aan de gebruikers.

Artikel 2. Onderwerp en toepassingsgebied

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op LVNL, als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Wet luchtvaart.

 • 2 De nationale norm 'NEN-EN-ISO 9001, Model voor de kwaliteitsborging bij het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen, het installeren en de nazorg', uitgave 1994, alsmede de EATMP Safety Policy zijn als bijlage aan deze regeling gehecht en maken integraal deel uit van deze regeling.

 • 3 Daar waar in ISO 9001, 1994 de woorden 'kwaliteit' en 'kwaliteitssysteem' staan, wordt voor de toepassing van deze regeling verstaan 'kwaliteit en veiligheid' respectievelijk 'kwaliteits- en veiligheidssysteem'.

Artikel 3. Eisen

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 LVNL beschikt te allen tijde over een kwaliteits- en veiligheidssysteem waarin wordt beschreven op welke wijze de taken en diensten van LVNL, zoals genoemd in artikel 5.23 van de Wet Luchtvaart, of toegeleverd door of uitbesteed aan derden, op veilige wijze worden verricht.

 • 2 LVNL toont aan, dat zij in overeenstemming handelt met:

  • a) het beschreven kwaliteits- en veiligheidssysteem,

  • b) NEN-EN-ISO 9001, en

  • c) EATMP Safety Policy.

Artikel 4. Handboeken

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 Het kwaliteits- en veiligheidssysteem is beschreven in één of meer handboeken, die, met inachtneming van artikel 14, ten minste de volgende informatie bevatten:

  • a. de titel(s) en namen van managers die aan de Minister zijn gemeld overeenkomstig bijlage 2 van het informatiestatuut,

  • b. de functiebeschrijving van elke manager benoemd door en rapporterend aan de verantwoordelijke persoon en verantwoordelijk om zorg te dragen dat de organisatie voldoet aan deze regeling, tezamen met de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de onderlinge betrekkingen van deze manager zoals bedoeld in ISO paragraaf 4.1.2.,

  • c. een organisatieschema dat het verband tussen de verantwoordelijkheden van de managers aangeeft, zoals aangeven onder a en b,

  • d. een lijst van het personeel belast met het beoordelen en vrijgeven van verkeersleidingsprocedures en technische systemen,

  • e. de omschrijving van de classificatie van wijzigingen in verkeersleidingsprocedures en technische systemen die voor vrijgave door de Minister moeten worden goedgekeurd en de wijze waarop deze worden gemeld,

  • f. de wijzigingsprocedure van de handboeken van de organisatie,

  • g. de volgens artikel 9 en ISO paragraaf 4.1 vereiste vastlegging van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid,

  • h. de volgens artikel 14 en ISO paragraaf 4.2 vereiste beschrijving van het kwaliteits- en veiligheidssysteem en de procedures,

  • i. de interfaces tussen LVNL en andere externe organisaties binnen de aan veiligheid gerelateerde processen, tezamen met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van voor die processen verantwoordelijke functionarissen.

 • 2 Alle procedures, waarnaar gerefereerd wordt in de handboeken, worden beschouwd als onderdelen van het kwaliteitssysteem.

 • 3 LVNL past de handboeken van de organisatie, voorzover nodig, aan teneinde een actuele beschrijving te blijven houden van de organisatie, onder verzending van afschriften van de wijzigingen aan de Minister.

 • 4 De handboeken worden ondertekend door daartoe bevoegde medewerkers en bekendgemaakt als een bindende instructie voor al het personeel dat belast is met de normering, facilitering, uitvoering en toetsing van door LVNL uitgevoerde activiteiten.

 • 5 De handboeken staan ter beschikking van de Minister.

Artikel 5. Wijzigingen

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 De volgende wijzigingen van het kwaliteits- en veiligheidssysteem behoeven, met inachtneming van artikel 3, voorafgaand aan de inwerkingtreding goedkeuring van de Minister:

  • a. wijziging in de verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot de kwaliteits- en veiligheidszorg tussen de leden van het Bestuur en tussen de aan hen rapporterenden,

  • b. wijzigingen in de organisatie van de zogenoemde interfaces naar het departement van Verkeer en Waterstaat,

  • c. wijziging in de wijze van vastlegging van het kwaliteits- en veiligheidssysteem,

  • d. wijziging in de wijze van borging van de aan veiligheid gerelateerde processen,

  • e. wijziging in de wijze van aantonen van de naleving van deze regeling,

  • f. wijzigingen in de lijst van aan veiligheid gerelateerde processen.

 • 2 Een verzoek tot wijziging als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk ingediend bij de Minister.

 • 3 Wijzigingen in de uitvoering van luchtverkeersdienstverlening worden aan de Minister gemeld.

Artikel 6. Verificatie

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 Door middel van periodiek plaatsvindende verificatieonderzoeken verifieert de Minister de werking van het kwaliteits- en veiligheidssysteem, waarbij wordt onderzocht of het kwaliteits- en veiligheidssysteem van LVNL voldoet aan deze regeling.

 • 2 Het verificatieonderzoek omvat het kwaliteits- en veiligheidssysteem waaronder de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de aanwezigheid van die werkwijzen en procedures die invulling geven aan de voorwaarden van deze regeling, inclusief de aantoonbaarheid hiervan. Hiertoe wordt steekproefsgewijze geverifieerd of de uitvoering voldoet aan deze werkwijzen en procedures.

 • 3 De Minister maakt van de verificatieonderzoeken rapport op nadat zij LVNL in de gelegenheid heeft gesteld om commentaar te leveren op de bevindingen tijdens de onderzoeken.

 • 4 LVNL verleent medewerking aan de uitvoering van de verificatieonderzoeken. Deze medewerking omvat onder meer het verlenen van toegang tot de locaties en ruimten onder beheer van LVNL, aan functionarissen belast met het verificatieonderzoek, het geven van alle mondelinge en schriftelijke informatie die binnen het kader van de uitvoering van het verificatieonderzoek gevraagd wordt, het rapporteren van correctieve maatregelen naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen en de geplande en gerealiseerde datum waarop deze maatregelen effectief worden.

 • 5 De verificatieonderzoeken vinden pas plaats nadat LVNL de gegevens heeft verstrekt zoals vastgelegd in de handboeken, genoemd in artikel 4.

 • 6 Verificatieonderzoek kan gefaseerd plaatsvinden: voor de taken en diensten zoals genoemd in artikel 5.23 van de Wet luchtvaart, voor de verschillende organisatorische eenheden en voor de verschillende LVNL-processen. Daarnaast is het mogelijk verificatieonderzoek uit te voeren na omvangrijke wijzigingen in het kwaliteits- en veiligheidssysteem.

Artikel 7. Privileges

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 Nadat geverifieerd is dat de desbetreffende onderdelen van het kwaliteitssysteem operationeel zijn, is LVNL bevoegd:

  • a. interne verkeersleidingsprocedures te ontwikkelen, vrij te geven en toe te passen,

  • b. technische systemen te (doen) ontwikkelen en vrij te geven voor gebruik,

  • c. zelfstandig onderzoeken uit te voeren naar oorzaken van voorvallen en incidenten.

 • 2 De Minister kan de in het eerste lid genoemde privileges beperken als niet meer voldaan wordt aan de eisen van deze regeling.

2. Specifieke aanvullingen op ISO 9001

[Vervallen per 28-05-2008]

Artikel 8. Productomschrijving

[Vervallen per 28-05-2008]

Tot producten worden in het kader van deze regeling gerekend de taken, genoemd in artikel 5.23, eerste lid, en de diensten, genoemd in artikel 5.23, tweede lid van de Wet luchtvaart.

Artikel 9. Kwaliteitsbeleid

[Vervallen per 28-05-2008]

In de vastgelegde kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen van LVNL staat ten minste dat voldaan wordt aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10. Veiligheidsorganisatie

[Vervallen per 28-05-2008]

LVNL beschikt over een veiligheidsorganisatie en legt de inrichting ervan schriftelijk vast.

Artikel 11. Middelen en personeel

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 Het personeel van LVNL beschikt over toereikende bevoegdheden teneinde de aan haar toegewezen verantwoordelijkheden te kunnen vervullen.

 • 2 De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen, waaronder de accommodatie, faciliteiten en uitrusting, zijn voldoende om het personeel in staat te stellen de doelstellingen voor veiligheid, milieu en efficiency te bereiken.

Artikel 12. Directievertegenwoordiger

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 In aanvulling op de bevoegdheden van ISO 9001 beschikt de directievertegenwoordiger over de bevoegdheid om te bewerkstelligen dat LVNL beschikt over een kwaliteits- en veiligheidssysteem dat in overeenstemming is met deze regeling, dit implementeert en onderhoudt.

 • 2 De benoemde functionaris treedt hierbij op namens het bestuur, is onafhankelijk en heeft in het kader van het kwaliteits- en veiligheidssysteem te allen tijde toegang tot de verantwoordelijk persoon. De functie van directievertegenwoordiger als bedoeld in dit artikel mag niet gecombineerd worden met een andere functie verantwoordelijk voor de direct aan veiligheid gerelateerde processen zoals bedoeld in artikel 14.

Artikel 13. Beoordeling door de directie

[Vervallen per 28-05-2008]

Het bestuur beoordeelt ten minste één maal per jaar het kwaliteits- en veiligheidssysteem.

Artikel 14. Kwaliteits- en veiligheidssysteem

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 Het bestuur draagt, met inachtneming van artikel 4, zorg voor:

  • a. het opstellen van kwaliteits- en veiligheidshandboeken waarin is voorzien in een adequate uitwerking van de eisen vermeld in deze regeling,

  • b. het in stand houden van het kwaliteits- en veiligheidssysteem conform de gegevens en procedures, die goedgekeurd zijn voor de organisatie,

  • c. het in overeenstemming houden van de handboeken met het kwaliteits- en veiligheidssysteem,

  • d. het zeker stellen dat de handboeken van de organisatie en de documenten waarnaar ze verwijzen, worden gebruikt als basiswerkdocumenten binnen de organisatie.

 • 2 De direct aan veiligheid gerelateerde processen zijn beschreven in procedures.

Artikel 15. Kwaliteits- en veiligheidsplanning

[Vervallen per 28-05-2008]

Bij vernieuwing of grote aanpassing van verkeersleidingsprocedures of technische systemen stelt LVNL vooraf een kwaliteits- en veiligheidsplan op.

Artikel 16. Beoordeling wet- en regelgeving

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 LVNL beoordeelt voorgenomen wijzigingen in relevante wet- en regelgeving op gevolgen voor het kwaliteits- en veiligheidssystaam. Registratie van deze beoordelingen en van invoering van wijzigingen in die wet- of regelgeving wordt bijgehouden en periodiek afgestemd met de Minister.

 • 2 De Minister brengt haar definitieve oordeel over de door LVNL aangedragen beoordeling ter kennis van LVNL.

Artikel 17. Ontwerpbeheersing

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 Bij het opzetten, wijzigen en invoeren van verkeersleidingsprocedures en technische systemen beoordeelt LVNL de invloed hiervan op:

  • a) het kwaliteits- en veiligheidsniveau van de luchtverkeersdienstverlening,

  • b) het kwaliteits- en veiligheidssysteem.

 • 2 Tussen de normstellende, faciliterende, uitvoerende en toetsende organisatorische functies en binnen deze functies zelf vindt een volledige en doelmatige coördinatie plaats met betrekking tot kwaliteits- en veiligheidsaangelegenheden.

 • 3 LVNL geeft verkeersleidingsprocedures en technische systemen pas vrij na ontwerpbeoordeling en -verificatie, welke onafhankelijk van de ontwerper of opsteller plaatsvindt.

 • 4 Geldigverklaring en vrijgave van het ontwerp van verkeersleidingsprocedures en technische systemen vindt plaats door daartoe bevoegde medewerkers.

 • 5 Indien technische systemen of onderdelen daarvan ontworpen zijn door toeleveranciers, heeft LVNL procedures voor de wijze waarop zij zeker stelt dat de ontwerpuitvoer van de toeleveranciers adequaat beoordeeld en geverifieerd wordt.

Artikel 18. Document en gegevensbeheer

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 LVNL beschikt over procedures voor de naspeurbaarheid en het beheer van gegevens die betrekking hebben op de eisen van deze regeling.

 • 2 De kwaliteits- en veiligheidsdocumentatie is op aanvraag voor de Minister beschikbaar.

Artikel 19. Inkoop

[Vervallen per 28-05-2008]

Voor inkopen die van directe invloed zijn op het resultaat van aan veiligheid gerelateerde processen en daarmee op de veiligheid van de producten, genoemd in artikel 8 gelden de in deze regeling opgenomen voorschriften voor de inrichting van het kwaliteits- en veiligheidssysteem voorzover relevant voor de toeleverancier. LVNL zorgt voor opname van deze voorwaarden in de inkoopcontracten.

Artikel 20. Identificatie en naspeurbaarheid van producten

[Vervallen per 28-05-2008]

LVNL zorgt voor naspeurbaarheid van de herkomst en totstandkoming van de producten, genoemd in artikel 8.

Artikel 21. Procesbeheersing

[Vervallen per 28-05-2008]

In die gevallen waar de resultaten van processen niet volledig zullen of kunnen worden geverifieerd door keuring en beproeving van het product vóór levering, vindt kwalificatie van deze processen plaats voorafgaand aan de operationele invoering.

Artikel 22. Beheersing van afwijkingen

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 Het deel van LVNL dat belast is met de uitvoering van luchtverkeersdienstverlening meldt:

  • a. alle gevallen waarin van verkeersleidingsprocedures afgeweken wordt of is, aan het deel van de organisatie verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling hiervan,

  • b. alle gevallen waarin technische systemen onjuist of niet functioneren als gevolg van gebreken of defecten aan de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de ontwikkeling of het juist functioneren hiervan.

 • 2 Samen met de in het eerste lid genoemde deel van de organisatie dan wel afdelingen vindt onderzoek plaats teneinde die afwijkingen, gebreken of defecten die tot een onveilige situatie kunnen leiden te identificeren.

 • 3 De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van en de bevoegdheid tot het geven van toestemming voor het gebruik van verkeersleidingsprocedures en technische systemen met afwijkingen is gedefinieerd en toegewezen. Gebruik van technische systemen en verkeersleidingsprocedures die niet aan de specificaties voldoen of gebruik onder omstandigheden waarvoor ze niet ontworpen zijn, is niet toegestaan, tenzij met toestemming van het overeenkomstig dit artikel daartoe bevoegd verklaarde personeel.

 • 4 Keuring, herstel of herkeuring van technische systemen met afwijkingen vinden plaats volgens vastgelegde procedures.

Artikel 23. Corrigerende en preventieve maatregelen

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 LVNL registreert voorvallen onder vastlegging van alle informatie die nodig kan zijn voor verdere oorzaakanalyse, conclusies en preventieve maatregelen.

 • 2 LVNL analyseert de geregistreerde voorvallen, neemt maatregelen om deze voorvallen in de toekomst te voorkomen en registreert deze maatregelen.

Artikel 24. Beheersing van kwaliteitsregistraties

[Vervallen per 28-05-2008]

LVNL bewaart alle gegevens die gebruikt worden om overeenstemming van de producten, verkeersleidingsprocedures of technische systemen met de ter zake gestelde regels aan te tonen. Op aanvraag zijn deze gegevens beschikbaar voor de Minister. De bewaartermijn van alle gegevens wordt in overleg tussen RLD en LVNL schriftelijk vastgelegd.

Artikel 25. Kwaliteitsaudits en veiligheidssurveys

[Vervallen per 28-05-2008]

Ten minste één maal per 3 jaar worden alle in het kwaliteitssysteem beschreven processen aan een interne audit onderworpen. Bij operationele afdelingen wordt eveneens ten minste eenmaal per 3 jaar een veiligheidssurvey uitgevoerd, waarbij inhoudelijk gekeken wordt naar de totstandkoming van het te leveren product. Daarbij wordt beoordeeld in welke mate personeel, procedures en systemen in onderlinge samenhang van invloed kunnen zijn op veiligheid. LVNL rapporteert de resultaten van de interne audits en veiligheidssurveys, de corrigerende maatregelen en de status van invoering hiervan periodiek aan de Minister.

Artikel 26. Opleiding

[Vervallen per 28-05-2008]

De opleidingsbehoefte wordt zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin geïdentificeerd.

Artikel 27. Statistische technieken

[Vervallen per 28-05-2008]

LVNL beschikt over die statistische technieken waarmee op een statistisch verantwoorde wijze aangetoond kan worden dat de toegepaste verkeersleidingsprocedures en technische systemen leiden tot een veilige luchtverkeersdienstverlening.

3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 28-05-2008]

Artikel 28. Evaluatie

[Vervallen per 28-05-2008]

Deze regeling wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding iedere 3 jaar geëvalueerd op werking en doeltreffendheid.

Artikel 29. Inwerkingtreding

[Vervallen per 28-05-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. en werkt terug tot en met 1 september 2000.

 • 2 In afwijking van het eerste lid voldoet LVNL uiterlijk 1 maart 2001 aan het bepaalde in deze regeling.

Artikel 30. Citeertitel

[Vervallen per 28-05-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kwaliteits- en veiligheidszorg LVNL.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij de divisie Luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Hoofddorp.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina