Regeling vaststelling telformulieren primair onderwijs 2000

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 16-09-2000 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling telformulieren primair onderwijs 2000

Artikel 1. Vaststelling telformulieren

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de opgave van het aantal leerlingen, bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WPO, artikel 10, eerste en derde lid, van het Bekostigingsbesluit WEC en artikel 37 van het Bekostigingsbesluit WVO dient het bevoegd gezag gebruik te maken van het formulier dat jaarlijks voorafgaand aan 1 oktober door het ministerie aan het bevoegd gezag wordt toegezonden.

Artikel 2. Vervallen oude formulieren

[Vervallen per 01-08-2008]

Met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de regeling telformulier primair onderwijs CFI/IGP-99/11911N van 13 september 1999 (verschenen in Gele Katern nr. 22 van 29 september 1999).

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling en de toelichting zullen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant .

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling telformulieren primair onderwijs 2000.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina