Instelling Begeleidingscommissie Bureau Medicinale Cannabis

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 25-05-2002 t/m heden

Instelling Begeleidingscommissie Bureau Medicinale Cannabis

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

Er is een Begeleidingscommissie voor het Bureau voor Medicinale Cannabis.

De commissie heeft tot taak, het op 1 maart 2000 bij het Ministerie van VWS ingestelde Bureau voor Medicinale Cannabis te ondersteunen en begeleiden.

Artikel 2

Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 3

 • 1 In de begeleidingscommissie worden de volgende personen benoemd:

  • De heer dr. M. de Kort, seniorbeleidsmedewerker van de Directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Mevrouw dr. H. M. van den Dungen, senior-inspecteur in algemene dienst voor Klinisch Onderzoek voor de Gezondheidszorg

  • De heer A. A. de Goei, afgevaardigde van HIV-vereniging Nederland

  • De heer F. Kingma, afgevaardigde van MS-vereniging Nederland

  • De heer W. Best, inspecteur voor Opiumwetzaken voor de Gezondheidszorg

  • De heer drs. J. H. van Meer, apotheker en farmacognost, Universiteit Utrecht

  • De heer dr. A. van der Kuy, apotheker.

 • 2 De heer prof. dr. J. M. Minderhoud, neuroloog, wordt benoemd tot lid, tevens voorzitter.

 • 3 Tot secretaris wordt benoemd: de heer drs. W.K. Scholten, apotheker en hoofd van het Bureau voor Medicinale Cannabis.

 • 4 Aan de vergadering van de begeleidingscommissie kan worden deelgenomen door vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 5 Aan de vergadering kan tevens worden deelgenomen door anderen dan bovengenoemde personen die door de begeleidingscommissie daartoe zijn uitgenodigd.

Artikel 4

De niet-ambtelijke leden van de commissie als bedoeld in artikel 1 ontvangen een vacatiegeld, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.

Artikel 5

Deze regeling, waarvan afschrift wordt verzonden aan de Algemene Reken-kamer, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2000.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven