Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid

[Regeling vervallen per 01-10-2011.]
Geldend van 14-06-2007 t/m 30-09-2011

Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 77, tweede lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-10-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Airworthiness Review: herbeoordeling van de luchtwaardigheid van een luchtvaartuig,

 • Airworthiness Review Certificate (ARC): een certificaat zoals gedefinieerd in artikel 5.a, eerste lid, van de Regeling standaard-BvL,

 • algemene luchtvaart: luchtvaart met vleugelvliegtuigen met een maximale startmassa 5700 kg of minder, helikopters met een maximale startmassa 2730 kg of minder, ballonnen, hete luchtschepen en (motor)zweefvliegtuigen,

 • amateurluchtvaartuig: een luchtvaartuig dat, al dan niet volgens eigen ontwerp, is gebouwd door een amateurbouwer voor privé-gebruik, zonder commercieel oogmerk,

 • BvL: bewijs van luchtwaardigheid,

 • BvL-verlengingsinspectie: de inspectie van een luchtvaartuig in het kader van de verlenging van het BvL, naar aanleiding waarvan de minister wordt geadviseerd over de luchtwaardigheid van dat luchtvaartuig,

 • Continuous Airworthiness Management Organisation (CAMO): een organisatie zoals gedefinieerd in artikel 5.a, eerste lid, van de Regeling standaard-BvL,

 • erkend bedrijf: een door de minister op grond van artikel 93 van de RTL, tot het verrichten van onderhoud aan luchtvaartuigen erkend bedrijf,

 • erkend zweefvliegtechnicus: een zweefvliegtechnicus zoals gedefinieerd in artikel 1, onder a, van de Regeling erkende zweefvliegtechnici,

 • gemachtigde: een door het bedrijf aangewezen personeelslid, dat gemachtigd is een BvL-verlengingsinspectie uit te voeren en het rapport daarover te ondertekenen,

 • inspectie-instituut: een instituut zoals gedefinieerd in artikel 1, onder b, van de Regeling erkende zweefvliegtechnici,

 • JAR-OPS: JAR zoals gedefinieerd in artikel 1, onder b, van de Regeling vergunning tot vluchtuitvoering,

 • JAR 145: JAR zoals gedefinieerd in artikel 1, tweede lid, onder ab, van de RTL,

 • MAL: mededelingen aan Nederlandse luchtvarenden en eigenaren van luchtvaartuigen,

 • maximale startmassa: de startmassa, zoals gedefinieerd in artikel 1, tweede lid, onder w, van de RTL,

 • de minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat,

 • Part M: Bijlage 1 bij Verordening (EG) nr. 2042/2003 (PbEG L 315) waarin worden vastgesteld de maatregelen die moeten worden genomen om zeker te stellen dat de luchtwaardigheid van een luchtvaartuig wordt behouden, inclusief onderhoud, alsmede de voorwaarden die moeten worden vervuld door personen of organisaties die bij permanente luchtwaardigheid zijn betrokken,

 • Part 21: Part zoals gedefinieerd in artikel 5.a, eerste lid, van de Regeling standaard-BvL,

 • Part 21, subpart H: subpart zoals gedefinieerd in artikel 5.a, eerste lid, van de Regeling standaard-BvL,

 • ultra licht vliegtuig: een vliegtuig zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onder ab, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart,

 • vergunninghouder: de houder van een op grond van artikel 104, tweede lid, van de RTL afgegeven vergunning tot vluchtuitvoering voor commercieel luchtvervoer volgens JAR-OPS.

 • Verordening (EG) nr. 1702/2003 (PbEG L 243):verordening zoals gedefinieerd in artikel 5.a, eerste lid, van de Regeling standaard-BvL,

 • Verordening (EG) nr. 2042/2003 (PbEG L 315): verordening zoals gedefinieerd in artikel 5.a, eerste lid, van de Regeling standaard-BvL.

§ 2. Toepassingsbereik

[Vervallen per 01-10-2011]

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 Deze regeling is niet van toepassing op amateurluchtvaartuigen en ultra lichte vliegtuigen.

 • 2 De minister kan deze regeling op verzoek van de eigenaar of houder van een amateurluchtvaartuig of een ultra licht vliegtuig toepassen.

§ 3. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-10-2011]

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De eigenaar of houder van een luchtvaartuig dient bij de minister een aanvraag in voor de verlenging van de termijn van geldigheid van het bewijs van luchtwaardigheid, alsmede een volledig ingevuld en ondertekend inspectierapport over de BvL-verlengingsinspectie, uitgevoerd door een daartoe bevoegd verklaard erkend bedrijf, erkend zweefvliegtechnicus, dan wel vergunninghouder, conform het model volgens bijlage 1.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend door middel van een volledig ingevuld en ondertekend formulier, waarvan de exemplaren kosteloos bij de minister zijn te verkrijgen.

 • 3 Het inspectierapport wordt ten minste 8 dagen voor de vervaldatum van de termijn van geldigheid van het bewijs van luchtwaardigheid ingediend.

 • 4 In afwijking van het eerste lid kan de minister wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven de BvL-verlengingsinspectie uitvoeren. Hij voert de BvL-verlengingsinspectie in ieder geval uit wanneer er geen erkend bedrijf, zweefvliegtechnicus of vergunninghouder als bedoeld in het eerste lid is.

 • 5 Indien de BvL-verlengingsinspectie door de minister in het buitenland wordt uitgevoerd, verklaart de eigenaar of houder zich bereid om de eventuele kosten te dragen van een door de minister te verrichten onderzoek.

Artikel 3.a

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 In afwijking van artikel 3 kan de Minister bij een aanvraag voor de verlenging van de termijn van geldigheid van een standaard-BvL voor een luchtvaartuig uit de algemene luchtvaart, op basis van een positief advies na een BvL-verlengingsinspectie van het daartoe erkende bedrijf of erkende zweefvliegtechnicus, een standaard-BvL voor onbepaalde duur tezamen met een ARC voor 1 jaar afgeven.

 • 2 In afwijking van artikel 3 geeft de Minister bij een aanvraag voor de verlenging van de termijn van geldigheid van een standaard-BvL voor een luchtvaartuig uit de algemene luchtvaart, op basis van een positieve rapportage na een Airworthiness Review, van een daartoe erkende CAMO, volgens de voorschriften van artikel A.710 van Part M, een standaard-BvL voor onbepaalde duur tezamen met een ARC voor 1 jaar af.

 • 3 In afwijking van artikel 3 geeft voor luchtvaartuigen die voldoen aan artikel A.901(b) van Part M een daartoe erkende CAMO zelf het ARC uitgeven na een Airworthiness Review volgens de voorschriften van artikel A.710 van Part M. Een kopie van het rapport dat is opgemaakt naar aanleiding van deze Airworthiness Review en een kopie van het ARC wordt aan de Minister gestuurd tezamen met een aanvraag voor een standaard-BvL van onbepaalde duur conform Part 21 Subpart H. De Minister zal op basis daarvan een standaard-BvL voor onbepaalde duur afgeven.

§ 4. Steekproeven

[Vervallen per 01-10-2011]

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De minister is bevoegd een steekproef uit te voeren op een luchtvaartuig dat behoort tot de algemene luchtvaart. Op de aanvraag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt door de eigenaar of houder van dat luchtvaartuig aangegeven op welke datum en op welke plaats in Nederland het luchtvaartuig gereed zal staan voor een mogelijke steekproef.

 • 2 Tussen de datum waarop de aanvraag bij de minister wordt ingediend en de datum van de mogelijke steekproef wordt een termijn van ten minste 8 dagen aangehouden.

 • 3 De eigenaar of houder neemt zo spoedig mogelijk contact op met de minister als het luchtvaartuig door overmacht niet op de in de aanvraag aangegeven plaats of datum gereed kan staan voor een mogelijke steekproef.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De minister is bevoegd een steekproef uit te voeren op een luchtvaartuig dat niet behoort tot de algemene luchtvaart, in het kader van het houden van toezicht op het erkende bedrijf of de vergunninghouder.

 • 2 Datum, tijdstip en plaats worden door de minister, na overleg met de eigenaar of houder van het luchtvaartuig, vastgesteld en schriftelijk aan de eigenaar of houder meegedeeld.

§ 5. Bevoegdheidsverlening en -intrekking

[Vervallen per 01-10-2011]

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De minister verleent op aanvraag aan een erkend bedrijf de bevoegdheid tot het uitvoeren van BvL-verlengingsinspecties, indien:

  • a. het bedrijf zijn bedrijfshandleiding heeft uitgebreid met een procedure met betrekking tot deze inspecties, en deze procedure is opgenomen in het kwaliteitsborgingssysteem van het erkende bedrijf, en

  • b. de inspectie wordt uitgevoerd door een gemachtigde die de vereiste kennis, bedrevenheid en ervaring heeft, onafhankelijk is van het technisch beheer van het onderhoud van het luchtvaartuig en door de minister is geaccepteerd.

 • 2 De bevoegdheid tot het uitvoeren van BvL-verlengingsinspecties wordt opgenomen in het aanhangsel behorende bij het bewijs van erkenning.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor het uitvoeren van BvL- verlengingsinspecties voor luchtvaartuigen die genoemd worden in de erkenning, met dien verstande dat voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan luchtvaartuigen die behoren tot de algemene luchtvaart, een regime geldt zoals omschreven in bijlage 2.

 • 4 De aanvraag wordt ingediend door middel van een volledig ingevuld en ondertekend formulier, waarvan de exemplaren kosteloos bij de minister zijn te verkrijgen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De minister verleent op aanvraag aan een erkend zweefvliegtechnicus de bevoegdheid tot het uitvoeren van BvL-verlengingsinspecties, indien:

  • a. de erkend zweefvliegtechnicus, door tussenkomst van het inspectie-instituut, het handboek kwaliteitszorg voor erkende zweefvliegtechnici heeft uitgebreid met een procedure met betrekking tot deze inspecties, en deze procedure onderdeel is van de overeenkomst aangaande het toezicht van het inspectie-instituut op de erkend zweefvliegtechnicus, en

  • b. de erkend zweefvliegtechnicus onafhankelijk is van het technisch beheer van het onderhoud van het luchtvaartuig.

 • 2 De bevoegdheid tot het uitvoeren van BvL-verlengingsinspecties wordt opgenomen in het aanhangsel behorende bij het bewijs van erkenning als zweefvliegtechnicus.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor het uitvoeren van BvL-verlengingsinspecties voor (motor)zweefvliegtuigen waarvoor de erkend zweefvliegtechnicus erkend is onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zoals omschreven in bijlage 2.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De minister verleent op aanvraag aan een vergunninghouder de bevoegdheid tot het uitvoeren van BvL-verlengingsinspecties, indien:

  • a. de vergunninghouder zijn bedrijfshandleiding heeft uitgebreid met een procedure met betrekking tot die inspecties, en deze procedure is opgenomen in het kwaliteitsborgingssysteem van de vergunninghouder, en

  • b. de inspectie wordt uitgevoerd door een gemachtigde die de vereiste kennis, bedrevenheid en ervaring heeft, onafhankelijk is van het technisch beheer van het onderhoud van het luchtvaartuig en door de minister is geaccepteerd.

 • 2 De bevoegdheid tot het uitvoeren van BvL-verlengingsinspecties wordt opgenomen in een aanhangsel behorende bij de vergunning tot vluchtuitvoering.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor het uitvoeren van BvL-verlengingsinspecties voor de luchtvaartuigen die deel uitmaken van de eigen vloot van de vergunninghouder.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2011]

De minister kan de bevoegdheid tot het uitvoeren van BvL-verlengingsinspecties intrekken, indien:

 • a. de voorwaarden op grond waarvan die bevoegdheid is verleend, niet worden nagekomen,

 • b. een positief advies is uitgebracht over een niet luchtwaardig luchtvaartuig, of

 • c. positieve adviezen zijn uitgebracht die op onderdelen onjuist zijn, zonder dat er sprake is van niet luchtwaardige luchtvaartuigen.

§ 6. Inhoud inspectie

[Vervallen per 01-10-2011]

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 Degene die bevoegd is tot het uitvoeren van een BvL-verlengingsinspectie bepaalt de inhoud van de technische inspectie, met dien verstande dat in de algemene luchtvaart tenminste de `check and inspect'-punten van de 100-uursinspectie of jaarlijkse inspectie of een daaraan gelijkwaardige inspectie worden uitgevoerd, indien de laatste inspectie langer dan een half jaar geleden heeft plaatsgevonden.

 • 2 De BvL-verlengingsinspectie wordt niet eerder dan twee maanden voor het verlopen van de termijn van geldigheid van het bewijs van luchtwaardigheid uitgevoerd.

 • 3 Uiterlijk op de ochtend van de datum van de steekproef is het inspectierapport conform het model volgens bijlage 1 voor de minister beschikbaar.

§ 7. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-10-2011]

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2011]

Aanvragen voor het verlengen van de termijn van geldigheid van een bewijs van luchtwaardigheid kunnen tot zes maanden na de inwerkingtreding van deze regeling vergezeld gaan van een inspectierapport dat is opgesteld volgens de bijlage bij MAL 125/92 dan wel, indien met individuele bedrijven daarover afspraken zijn gemaakt, volgens de afspraken met het betreffende bedrijf.

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2011]

De Beleidsregel BVL-V-inspecties voor ballonnen en luchtschepen wordt ingetrokken.

Artikel 13

[Vervallen per 01-10-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 01-10-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 3, eerste lid, en artikel 10, derde lid, van de Regeling verlenging bewijzen van luchtvaardigheid

[Vervallen per 01-10-2011]

Bijlage 24613.png
Bijlage 24614.png

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 6, derde lid, en artikel 7, derde lid, van de Regeling verlenging bewijzen van luchtvaardigheid

[Vervallen per 01-10-2011]

Bijlage 24615.png
Bijlage 24616.png
Terug naar begin van de pagina