Vrijstellingsregeling examen nieuw vwo/havo naar oud

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 09-09-2000 t/m 30-12-2004

Vrijstellingsregeling examen nieuw vwo/havo naar oud

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen

Gelet op: artikel VI, onderdeel F, eerste lid, van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322 (profielen voortgezet onderwijs);

Besluit:

Artikel 1. Vrijstelling vwo/havo nieuw naar oud

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De leerling van een school voor vwo of havo die voor het eindexamen volgens de bij en krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs zoals gewijzigd door de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322 (profielen voortgezet onderwijs) gegeven voorschriften is afgewezen, en die aan een ROC of ten overstaan van de staatsexamencommissie het diploma wil behalen volgens de bij en krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften zoals luidend op 31 juli 1998, kan vrijstelling worden verleend voor examenvakken overeenkomstig de bijlagen 1 en 2 bij deze regeling.

 • 2 De vrijstelling kan slechts worden verleend indien voor het desbetreffende vak een eindcijfer van 6 of hoger is behaald.

 • 3 Op de vrijstelling is van toepassing artikel 1, eerste tot en met zesde lid, en de artikelen 2 en 3 van de Vrijstellingsregeling (staats)examens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. en examens l.b.o. 1990 (Uitleg OCenW-Regelingen nr. 4 van 20 januari 1991).

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekend gemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling examen nieuw vwo/havo naar oud.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage 1. Vrijstellingen voor VWO

[Vervallen per 31-12-2004]

vwo vak oud

vwo vak nieuw op grond waarvan vrijstelling

Nederlandse taal en letterkunde

Nederlandse taal/letterkunde1

Latijnse taal en letterkunde

Latijnse tal en letterkunde/KCV2

Griekse taal en letterkunde

Griekse taal en letterkunde/KCV3

Franse taal en letterkunde

Franse taal 1, 2

Duitse taal en letterkunde

Duitse taal 1, 2

Engelse taal en letterkunde

Engelse taal

Friese taal en letterkunde

Friese taal

geschiedenis en staatsinrichting

geschiedenis 1/geschiedenis4

aardrijkskunde

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde A1, 2

wiskunde B

wiskunde B1 óf wiskunde B1, 2

natuurkunde

natuurkunde 1, 2

scheikunde

scheikunde, 2

biologie

biologie 1, 2

economische wetenschappen I en recht

economie 1, 2

economische wetenschappen II en recht

-

muziek

muziek

tekenen

tekenen

handvaardigheid I (handenarbeid)

handvaardigheid I (handenarbeid)

handvaardigheid II (textiele

handvaardigheid II (textiele

werkvormen)

werkvormen)

filosofie

filosofie

Spaanse taal en letterkunde

Spaanse taal

Russische taal en letterkunde

Russische taal

Turkse taal en letterkunde

Turkse taal

Arabische taal en letterkunde

Arabische taal

maatschappijleer

maatschappijleer 1/maatschappijleer5

Bijlage 2. Vrijstellingen voor havo

[Vervallen per 31-12-2004]

havo vak

oud vwo vak nieuw op

grond waarvan vrijstelling

havo vak nieuw op grond

waarvan vrijstelling

Nederlandse taal en

Nederlandse

Nederlandse

letterkunde

taal/letterkunde 6

taal/letterkunde 7

Franse taal en letterkunde

Franse taal 1, 2

Franse taal 1, 2

Duitse taal en letterkunde

Duitse taal 1, 2

Duitse taal 1, 2

Engelse taal en letterkunde

Engelse taal

Engelse taal

Friese taal en letterkunde

Friese taal

Friese taal 1, 2

geschiedenis en staatsinrichting

geschiedenis

1/geschiedenis 8

-

aardrijkskunde

aardrijkskunde

-

wiskunde A

wiskunde A1 óf wiskunde A1, 2

-

wiskunde B

wiskunde B1 óf wiskunde B1, 2

wiskunde B1, 2

natuurkunde

natuurkunde 1 óf natuurkunde 1, 2

natuurkunde 1,2

scheikunde

scheikunde 1 óf scheikunde 1,2

-

biologie

biologie 1, 2

biologie

economie

economie 1, 2

economie 1, 2

handelswetenschappen en recht

-

-

muziek

muziek

muziek

tekenen

tekenen

tekenen

handvaardigheid I

handvaardigheid I

handvaardigheid I

(handenarbeid)

(handenarbeid)

(handenarbeid)

handvaardigheid II

handvaardigheid II

handvaardigheid II

(textiele werkvormen)

(textiele werkvormen)

(textiele werkvormen)

Spaanse taal en letterkunde

Spaanse taal

Spaanse taal 1, 2

Russische taal en letterkunde

Russische taal

Russische taal 1, 2

Turkse taal en letterkunde

Turkse taal

Turkse taal 1, 2

Arabische taal en letterkunde

Arabische taal

Arabische taal 1, 2

maatschappijleer

maatschappijleer

1/maatschappijleer9

maatschappijleer

1/maatschappijleer 10

 1. het eindcijfer van beide vakken moet 6 of hoger zijn

  ^ [1]
 2. het eindcijfer van beide vakken moet 6 of hoger zijn

  ^ [2]
 3. het eindcijfer van beide vakken moet 6 of hoger zijn

  ^ [3]
 4. het eindcijfer van beide vakken moet 6 of hoger zijn

  ^ [4]
 5. het eindcijfer van beide vakken moet 6 of hoger zijn

  ^ [5]
 6. het eindcijfer van beide vakken moet 6 of hoger zijn

  ^ [6]
 7. het eindcijfer van beide vakken moet 6 of hoger zijn

  ^ [7]
 8. het eindcijfer van beide vakken moet 6 of hoger zijn

  ^ [8]
 9. het eindcijfer van beide vakken moet 6 of hoger zijn

  ^ [9]
 10. het eindcijfer van beide vakken moet 6 of hoger zijn

  ^ [10]
Terug naar begin van de pagina