Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-08-2001 t/m 23-01-2004

Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het examenprogramma vmbo afdelingsprogramma landbouw wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het examenprogramma vmbo intrasectoraal programma landbouw-breed wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

`s-Gravenhage, 23 augustus 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina