Wijzigingsbesluit Besluit van 27 mei 1986 (Stb. 310) (vervallen van de specifieke bepaling omtrent de vaststelling van de salarisschaal)

Geldend van 01-10-2000 t/m heden

Besluit van 21 augustus 2000, houdende wijziging van het Besluit van 27 mei 1986 (Stb. 310), in verband met het vervallen van de specifieke bepaling omtrent de vaststelling van de salarisschaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2000, nr. P&O2000/U77298, directie Personeel & Organisatie;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929;

De Raad van State gehoord (advies van 20 juli 2000, nr. W04.00.0274/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 augustus 2000, nr. P&O2000/U81223;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst.]

Artikel II

Voor de ambtenaar wiens salarisschaal is vastgesteld met toepassing van artikel 3 van het besluit van 27 mei 1986, houdende vaststelling van aanvullende regels ten aanzien van de rechtspositie van de ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (Stb. 310) zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit, blijft deze salarisschaal gelden tot het moment dat voor hem op grond van artikel 5, tweede lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 door het bevoegd gezag een salarisschaal is vastgesteld waarvan het maximumsalaris gelijk is aan of hoger is dan de voor hem tot dat moment geldende salarisschaal.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van eerste dag van de tweede kalendermaand na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 augustus 2000

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de eenendertigste augustus 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina