Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting Sallandse Heuvelrug

[Regeling vervallen per 16-10-2004.]
Geldend van 23-08-2000 t/m 15-10-2004

Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting Sallandse Heuvelrug

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-10-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. overlegorgaan:

overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

c. nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (kamerstukken II 1992/93, 22 880, nr. 5, blz. 9).

Artikel 2

[Vervallen per 16-10-2004]

Als nationaal park in oprichting wordt aangewezen het natuurgebied Sallandse Heuvelrug, zoals aangegeven op de als bijlage bij deze regeling behorende kaart.

Artikel 3

[Vervallen per 16-10-2004]

Er is een overlegorgaan nationaal park in oprichting Sallandse Heuvelrug.

Artikel 4

[Vervallen per 16-10-2004]

 • 1 Het overlegorgaan heeft tot taak, vooruitlopend op de aanwijzing van het natuurgebied Sallandse Heuvelrug, bedoeld in artikel 2, als nationaal park, de inrichting, het beheer en functioneren van het nationaal park in oprichting Sallandse Heuvelrug overeenkomstig de doelstellingen van een nationaal park te bevorderen.

 • 2 Tot die taak behoort onder meer:

  • a. het opstellen van een beheers- en inrichtingsplan, dat als basis kan dienen om het natuurgebied Sallandse Heuvelrug aan te wijzen als nationaal park;

  • b. de onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en beheer van belang zijnde activiteiten;

  • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding en toekenning van de voor het nationaal park in oprichting Sallandse Heuvelrug beschikbare middelen, onder meer in de vorm van een voortschrijdend meerjarenprogramma en een jaarlijks in te dienen bestedingenplan;

  • d. bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park in oprichting Sallandse Heuvelrug.

Artikel 5

[Vervallen per 16-10-2004]

Het overlegorgaan neemt bij de uitvoering van zijn taak als uitgangspunt het advies van de Voorlopige Commissie Nationale Parken van 6 juli 1998, kenmerk VCNP 98-34, het plan `Vervlochten functies van de Sallandse Heuvelrug' van de regionale stuurgroep Sallandse Heuvelrug van 16 juni 1997, alsmede de brieven van 21 juli 1999, kenmerk DO. 992860, en van 8 december 1999, kenmerk DO. 994214 en DO. 994215, tezamen inhoudende het beleidsstandpunt van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij daaromtrent.

Artikel 6

[Vervallen per 16-10-2004]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. een door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van respectievelijk:

  • 1. de provincie Overijssel;

  • 2. de gemeente Hellendoorn;

  • 3. de gemeente Holten;

  • 4. Staatsbosbeheer, regio Overijssel;

  • 5. de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO);

  • 6. de Waterleidingmaatschappij Overijssel;

  • 7. het Overijssels Particulier Grondbezit;

  • 8. de Vereniging Natuurmonumenten;

  • 9. de Recreatiegemeenschap Salland;

  • 10. de Stichting Ondernemers Platform.

 • c. de directeur van de Directie LNV Regio Oost van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 7

[Vervallen per 16-10-2004]

 • 1 Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Overijssel te benoemen ambtenaar in dienst bij deze provincie.

 • 2 Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in het nationale park in oprichting Sallandse Heuvelrug verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 16-10-2004]

Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 9

[Vervallen per 16-10-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 23 augustus 2000.

Artikel 10

[Vervallen per 16-10-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting Sallandse Heuvelrug.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Bezuidenhoutseweg 73 in `s-Gravenhage.

`s-Gravenhage, 21 augustus 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina