Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2001-2002

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-08-2001 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2001-2002

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gezien de voorstellen van de landelijke organen, dan wel de daaraan verbonden commissies onderwijs-bedrijfsleven;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

a. wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs;

b. studiebelastingsuren:

de studiebelastingsuren zoals voor een beroepsopleiding opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen.

Artikel 2. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar 2001-2002 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 1 wordt per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de onderverdeling in deelkwalificaties;

  • b. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • c. de deelkwalificaties die aan externe legitimering zijn onderworpen;

  • d. of de beroepsopleiding voor bekostiging in aanmerking komt en

  • e. de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.3, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB.

Artikel 3. Beëindiging bekostiging landelijk aanbod beroepsonderwijs

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De beroepsopleidingen die niet meer voor bekostiging in aanmerking komen, zijn de opleidingen, opgenomen in bijlage 3 behorende bij deze regeling.

 • 2 De bekostiging aan de hand van de maatstaf, bedoeld in artikel 2.2.2, tweede lid onder a, van de wet, van de beroepsopleidingen, bedoeld in het eerste lid, wordt, behoudens het derde lid, beëindigd met ingang van het studiejaar:

  • 2002-2003 indien het aantal studiebelastingsuren 1600 of minder bedraagt;

  • 2003-2004 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 1600 en minder dan 3201 bedraagt;

  • 2004-2005 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 3200 en minder dan 4801 bedraagt;

  • 2005-2006 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 4800 bedraagt.

 • 3 Voor deelnemers in de beroepsopleidende leerweg die niet voldoen aan de omschrijving van voltijdsdeelnemer, bedoeld in artikel 2.1.2, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit WEB, wordt de bekostiging beëindigd met ingang van het studiejaar, volgend op het studiejaar, vastgesteld volgens het tweede lid.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. De bijlagen 1 en 3 zullen separaat verschijnen in de brochurereeks CREBO. Bijlage 2 zal ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Deze regeling treedt, onverminderd het tweede lid, in werking met ingang van 1 augustus 2001.

 • 2 Deze regeling treedt ten aanzien van de beroepsopleidingen met de kwalificatiecodes 10129, 10795 en 10393, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regeling, in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2000.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2001-2002.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Terug naar begin van de pagina