Regeling berekening trapbreedte passagiersschepen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-11-2000 t/m 31-12-2004

Regeling berekening trapbreedte passagiersschepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 28, eerste lid, onderdeel 5, onder a, van bijlage IV van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In de Standards, genoemd in artikel 2, wordt verstaan onder:

should:

al naar gelang het gebruik ‹moet› of ‹moeten›;

regulation II-2/28.1.5.1:

artikel 28, onderdeel 1.5a, van bijlage IV van het Schepenbesluit 1965;

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De berekening van de breedte van trappen die een voorziening voor ontsnapping vormen aan boord van passagiersschepen, geschiedt overeenkomstig de Standards for the calculation of the width of stairways forming means of escape on passengerships, zoals vastgesteld bij de als bijlage bij deze regeling opgenomen resolutie A.757(18) van 4 november 1993 van de Internationale Maritieme Organisatie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling berekening trapbreedte passagiersschepen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina