Regeling handleiding vastzetten lading

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 01-11-2000 t/m 31-12-2004

Regeling handleiding vastzetten lading

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 4, zevende lid, van bijlage XVII en artikel 5, zevende lid, van bijlage XIX van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder Guidelines for the preparation of the Cargo Securing Manual: de ‹Guidelines for the preparation of the Cargo Securing Manual›, vastgesteld bij de als bijlage 1 bij deze regeling opgenomen circulaire MSC/Circ. 745 van 13 juni 1996 van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie.

 • 2 In de Guidelines for the preparation of the Cargo Securing Manual wordt verstaan onder:

  a. Administration:

  het Hoofd van de Scheepvaartinspectie;

  b. should:

  al naar gelang het gebruik ‹moet› of ‹moeten›;

  c. A.533(13):

  de door de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie op 17 november 1983 vastgestelde en als bijlage 2 bij deze regeling opgenomen resolutie ‹Elements to be taken into account when considering the safe stowage and securing of cargo units and ships›;

  d. A.581(14):

  de door de Algemene Vergadering van de Internationale Martitieme Organisatie op 20 november 1985 vastgestelde en als bijlage 3 bij deze regeling opgenomen ‹Guidelines for Securing Arrangements for the Transport of Road Vehicles on Ro-Ro ships›;

  e. de voorschriften VI/5 en VII/6 van de ‹SOLAS Convention›:

  artikel 5 van bijlage XIX, respectievelijk artikel 5 van bijlage XVII van het Schepenbesluit 1965.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Op schepen die zijn ingericht voor het vervoer van standaardlading, mag worden volstaan met een verkorte versie van de Handleiding vastzetten van lading.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling handleiding vastzetten lading.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die in Nederland ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven