Regeling veiligheidsplan

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-11-2000 t/m 31-12-2004

Regeling veiligheidsplan

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 138, vierde lid, van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Het veiligheidsplan, bedoeld in artikel 138, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965 verschaft op duidelijke en overzichtelijke wijze informatie over de aanwezigheid en plaats van de volgende brandblus-, redding- en veiligheidsmiddelen:

  • a. reddingmiddelen en -voorzieningen alsmede veiligheidsmiddelen;

  • b. waterdichte deuren met hun bedieningsplaatsen;

  • c. brandwerende schotten en brandwerende deuren;

  • d. alarminstallaties;

  • e. vaste brandbestrijdingsinstallaties met hun bediening;

  • f. brandblustoestellen, brandkranen en brandslangen;

  • g. brandweeruitrustingen;

  • h. noodstop- en snelsluitinrichtingen;

  • i. centrale bedieningsorganen van de ventilatoren;

  • j. internationale walaansluitingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling veiligheidsplan.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina