Regeling IMO-nummer

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 01-11-2000 t/m 31-12-2004

Regeling IMO-nummer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Schepenwet en op artikel 2 van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Het scheepsidentificatienummer, bedoeld in artikel 2 van het Schepenbesluit 1965, is het nummer, bedoeld in de als bij deze regeling opgenomen resolutie A.600(15) (IMO Ship Identification Number Scheme) van 19 november 1987 van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2 van het Schepenbesluit 1965 is niet van toepassing op:

  • a. vrachtschepen van minder dan 300 ton;

  • b. schepen zonder mechanische voortstuwing;

  • c. pleziervaartuigen;

  • d. schepen voor bijzondere doeleinden, zoals lichtschepen, drijvende radiostations, en reddingvaartuigen;

  • e. hopperzuigers;

  • f. draagvleugelboten en luchtkussenvaartuigen;

  • g. drijvende dokken en overeenkomstige constructies;

  • h. houten schepen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De scheepseigenaar vraagt het scheepsidentificatienummer aan bij Lloyd's Register of Shipping te Londen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling IMO-nummer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven