Regeling low location lighting

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 03-09-2000 t/m 31-12-2004

Regeling low location lighting

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 28, eerste lid, onderdeel 10, en artikel 41b, vierde lid, onderdeel 7, van bijlage IV van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

In de Guidelines, genoemd in artikel 2, wordt verstaan onder:

a. voorschrift II-2/28:

artikel 28 van Bijlage IV van het Schepenbesluit 1965;

b. voorschrift II-1/42-1:

artikel 42a van Bijlage II van het Schepenbesluit 1965;

c. voorschrift III/11.5:

artikel 11, vijfde lid, van Bijlage XIA van het Schepenbesluit 1965;

d. voorschrift III/24:

artikel 24 van Bijlage XIA van het Schepenbesluit 1965;

e. should:

al naar gelang het gebruik ‹moet› of ‹moeten›.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De extra noodverlichting, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel 10, van Bijlage IV van het Schepenbesluit 1965, is uitgevoerd, beproefd en aangebracht conform de Guidelines for the evaluation, testing and application of low-location lighting on passengerships, zoals vastgesteld bij de als bijlage bij deze regeling opgenomen resolutie A.752(18) van 4 november 1993 van Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling low location lighting.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven