Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2000

[Regeling vervallen per 09-06-2006.]
Geldend van 23-08-2000 t/m 08-06-2006

Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2000

De Staatssecretaris van Justitie,

gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers,

Besluit:

1.

[Vervallen per 09-06-2006]

Het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Staatssecretaris van Justitie verstrekken aan elkaar onverwijld de informatie zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage.

2.

[Vervallen per 09-06-2006]

Het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Staatssecretaris van Justitie verstrekken aan elkaar, op een daartoe strekkend verzoek, onverwijld informatie die van belang is voor de uitvoering van beider taken, doch waarin de in artikel 1 genoemde bijlage niet voorziet.

3.

[Vervallen per 09-06-2006]

De Staatssecretaris van Justitie en het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zijn bevoegd de aan elkaar verstrekte informatie te verzamelen en te bewerken. In voorkomende gevallen hebben beiden inzicht in het bewerkingsproces.

4.

[Vervallen per 09-06-2006]

Mandatering of delegatie van de bevoegdheid van het bestuur tot het verstrekken van informatie aan de Staatssecretaris is niet toegestaan met betrekking tot door de Staatssecretaris nader aan te wijzen informatie.

5.

[Vervallen per 09-06-2006]

Voorafgaande goedkeuring van de Staatssecretaris is vereist voor het verstrekken van informatie aan derden zover het betreft A) informatie zoals beschreven in deel B, onderdeel II, van de bij de bijgevoegde regeling behorende bijlage en B) informatie waarin de bij de bijgevoegde regeling behorende bijlage niet voorziet.

6.

[Vervallen per 09-06-2006]

De regeling Informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt ingetrokken.

7.

[Vervallen per 09-06-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

8.

[Vervallen per 09-06-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2000.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M.J. Cohen

Bijlage

[Vervallen per 09-06-2006]

A. Verklaring gebruikte afkortingen

[Vervallen per 09-06-2006]

 • OC: onderzoeks- en opvangcentrum

 • AZC: asielzoekerscentra

 • AVO: aanvullende opvang, voorheen noodopvang

 • ZZA: zelfzorgarrangement

 • KCO: kleinschalige centrale opvangeenheden

 • TNV: tijdelijke Noodvoorziening

 • MOB: met onbekende bestemming vertrokken

B. Indieningstermijnen

[Vervallen per 09-06-2006]

Per maand te verstrekken informatie

De in deel A van deze bijlage bedoelde, per maand te verstrekken, informatie wordt uiterlijk 10 werkdagen, na afloop van de maand waarop de informatie betrekking heeft, ter beschikking gesteld.

Per 4 maanden te verstrekken informatie

De in deel C van deze bijlage bedoelde per 4 maanden te verstrekken, informatie wordt uiterlijk 10 kalenderdagen voor aanvang van de 4 maanden waarop de informatie betrekking heeft, ter beschikking gesteld.

Ad hoc te verstrekken informatie

De in deel D en E van deze bijlage bedoelde, ad hoc te verstrekken, informatie wordt per direct of binnen een redelijke, door de Staatssecretaris vast te stellen, termijn ter beschikking gesteld.

Deel A. Per maand te verstrekken informatie

[Vervallen per 09-06-2006]

I. Totaaloverzicht

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Totaaloverzicht cumulatief vanaf 1 januari van het kalenderjaar van instroom, bezetting, uitstroom en capaciteit in aantal personen in de opvang uitgesplitst naar:

 • a. totaal in de centrale opvang

 • b. in de OC's

 • c. in de AZC's

 • d. in de AVO's

 • e. in de ZZA

 • f. in de KCO's

 • g. in de wachtlijst

 • h. totaal in de decentrale opvang

 • i. totaal in de TNV's

 • j. overige opvang (Valentijn e.d.)

II. Instroom

[Vervallen per 09-06-2006]

1. instroom van asielzoekers cumulatief vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarop de informatie betrekking heeft in aantal personen in de opvang uitgesplitst naar:

 • a. OC's

 • b. AZC's

 • c. AVO's

 • d. ZZA

 • e. KCO's

 • f. Wachtlijst

 • g. TNV's

 • h. Nationaliteit

 • i. Decentrale opvang

2. Alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's):

 • a. instroom van alleenstaande minderjarige asielzoekers in aantal personen cumulatief vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarop de informatie betrekking heeft.

 • b. Onder a genoemd in aantal personen naar leeftijdsgroep (0-12), (12 tot 16), (16 tot 18) en (18 tot 21).

III. Capaciteit en prognose komende 24 maanden

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Bestuurlijke capaciteit in aantal opvangplaatsen per 1e van de maand volgend op de verslagmaand c.q. per ultimo van de verslagmaand uitgesplitst naar:

 • a. OC's

 • b. AZC's

 • c. AVO's

 • d. ZZA

 • e. KCO's

 • f. Wachtlijst

 • g. TNV's

 • h. Overig (VC Valentijn etc.)

2. Geprognosticeerde ontwikkeling van de centrale opvangcapaciteit , in aantal opvangplaatsen per de1e van de maand en per de 1e van de daarop volgende 23 maanden, uitgesplitst naar totaal , OC's, AZC's, AVO's, KCO, TNV en wachtlijst:

 • a. beschikbare capaciteit

 • b. mogelijke verlenging overeenkomsten

 • c. mogelijke uitbreiding en verwerving van opvanglocaties

 • d. te sluiten opvanglocaties

IV. Bezetting

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Totale bezetting van de opvangcapaciteit in aantal personen cumulatief van 1 januari van het kalenderjaar uitgesplitst naar:

 • a. OC's

 • b. AZC's

 • c. AVO's

 • d. ZZA's

 • e. KCO's

 • f. Wachtlijst

 • g. TNV's

 • h. Overig (VC Valentijn etc.)

2. Bezetting in aantal personen in de centrale opvang naar nationaliteit per 1e van de maand (alleen Top 10 en overig).

3a. het aantal verblijfsgerechtigden, uitgesplitst naar A-status, VVTV en VTV verblijvend in de centrale opvang cumulatief vanaf 1 januari van het kalenderjaar uitgesplitst naar opvangmodaliteit;

3b. het aantal verblijfsgerechtigden, uitgesplitst naar A-status, VVTV en VTV verblijvend in de centrale opvang per 1e van de maand (Top 10 en overig) uitgesplitst naar opvangmodaliteit.

4. Bezetting in aantal personen in decentrale opvang vanaf 1 januari van het kalenderjaar (totaal en Top 10 en overig)

5a. het aantal verblijfsgerechtigden, uitgesplitst naar A-status, VVTV en VTV verblijvend in de decentrale opvang cumulatief vanaf 1 januari van het kalenderjaar uitgesplitst naar opvangmodaliteit;

5b. het aantal verblijfsgerechtigden, uitgesplitst naar A-status, VVTV en VTV verblijvend in de decentrale opvang per 1e van de maand (Top 10 en overig) uitgesplitst naar opvangmodaliteit.

6. Bezetting in aantal personen van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) verblijvend in de centrale opvang cumulatief vanaf 1 januari van het kalenderjaar uitgesplitst naar:

 • a. OC's

  b. AZC's

  c. AVO's

  d. ZZA

  e. KCO's

  f. Wachtlijst

  g. TNV's

  h. Overige opvang (Valentijn, Lochem)

7. Bezettingspercentage centrale opvang

8. Procentueel gebruik TNV opvang (m.a.w. procentuele deel van de personen op de AC-wachtlijst, dat gebruik heeft gemaakt van de TNV in een bepaalde periode).

V. Verblijfsduur in centrale en decentrale opvang

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Verblijfduur in centrale opvang uitgedrukt in:

tussen 0 en 1 jaar, 1 en 2 jaar, 2 en 3 jaar, 3 en 4 jaar, 4 en 5 jaar en langer dan 5 jaar per 1e van de maand uitgesplitst naar:

 • a. OC's

 • b. AZC's

 • c. AVO's

 • d. ZZA

 • e. KCO's

 • f. Wachtlijst

 • g. TNV's

2. Verblijfsduur in decentrale opvang uitgedrukt in:

Tussen 0 en 1 jaar, 1 en 2 jaar, 2 en 3 jaar, 3 en 4 jaar, 4 en 5 jaar en langer dan 5 jaar per 1e van de maand.

3. Aantal Alleenstaande minderjarige asielzoekers in de totale opvang, die langer dan 3,4 of 6 maanden in de opvang verblijven (tot <12 maanden) per 1e van de maand

VI. Uitstroom

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Uitstroom uit de centrale opvang in aantal personen uitgesplitst naar reden vertrek vanaf 1 januari van het kalenderjaar, per maand en cumulatief.

2. Uitstroom uit de decentrale opvang in aantal personen uitgesplitst naar reden vertrek vanaf 1 januari van het kalenderjaar, per maand en cumulatief.

3. Uitstroom TNV (het aantal asielzoekers dat in de afgelopen periode de TNV verlaten heeft).

4. Uitstroom uit de centrale en decentrale opvang naar nationaliteit in de betreffende rapportagemaand.

5. Aantal uitplaatsingen statushouders

VII. Gemiddelde doorlooptijd uitplaatsingsproces per statushouder

[Vervallen per 09-06-2006]

1. de periode tussen het moment waarop een statushouder voor uitplaatsing in aanmerking komt en het moment van daadwerkelijke uitplaatsing, uitgesplitst naar A-status, VVTV en VTV.

Deel B. Per 4-maanden te verstrekken informatie

[Vervallen per 09-06-2006]

I. Capacitaire informatie

[Vervallen per 09-06-2006]

I.1. Instroom

[Vervallen per 09-06-2006]

Instroom van asielzoekers in de decentrale en centrale opvang in de viermaandsrapportages uitgesplitst naar:

 • a. OC's

 • b. AZC's

 • c. AVO's

 • d. ZZA

 • e. KCO's

 • f. TNV's

 • g. Overige opvang

 • h. Nationaliteit (Top 10 en overig)

 • i. Leeftijdsgroep en geslacht

 • j. Gezinssamenstelling

 • k. AMA's

I.2. Capaciteit

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Verwachte benodigde groei van de centrale opvang voor de komende 12 maanden, zowel in aantallen als een analyse in hoeverre de groei gerealiseerd zou kunnen worden.

1.3. Bezetting

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Bezetting van de opvangcapaciteit in aantal personen cumulatief in de vier rapportagemaanden en per 1 januari van het betreffende kalenderjaar uitgesplitst naar:

 • a. OC's

 • b. AZC's

 • c. AVO's

 • d. ZZA's

 • e. KCO's

 • f. Wachtlijst

 • g. TNV's

 • h. AMA's

 • i. Decentrale opvang

 • j. verige opvang (Valentijn, Lochem)

2. Aantal verblijfsgerechtigden, uitgesplitst naar A-status, VVTV en VTV verblijvend in de centrale en decentrale opvang

1.4. Verblijfsduur in centrale en decentrale opvang

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Verblijfsduur in centrale opvang uitgedrukt in: tussen 0 en 1 jaar, 1 en 2 jaar, 2 en 3 jaar, 3 en 4 jaar, 4 en 5 jaar en langer dan 5 jaar per 1e van de 4 maanden.

2. Verblijfsduur in de decentrale opvang verblijvende personen, uitgedrukt in: tussen 0 en 1 jaar, 1 en 2 jaar, 2 en 3 jaar, 3 en 4 jaar, 4 en 5 jaar en langer dan 5 jaar.

3. Verblijfsduur alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) die langer dan 3, 4 of 6 maanden in de opvang verblijven (tot < 12 maanden).

1.5. Uitstroom

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Uitstroom per ultimo van de 4 maanden, uitgesplitst naar reden

vertrek in:

a. centrale opvang

b. decentrale opvang

c. TNV

d. Aantal uitplaatsingen statushouders

II. Financiële Informatie

[Vervallen per 09-06-2006]

1. De financiële 4-maandsrapportage is onderverdeeld in kostengroepen. De onderverdeling sluit aan bij de onderverdeling in kostengroepen van de voorlopige bijdrage voor het betreffende begrotingsjaar. De financiële 4-maandsrapportage geeft over de betreffende 4 maanden per kostengroep inzicht in:

 • a. de werkelijke kosten of betaalde bijdrage

 • b. de inkomsten

 • c. de vastgestelde voorlopige bijdrage

 • d. het budget

 • e. het verschil tussen de werkelijke kosten, betaalde bijdragen en inkomsten en de vastgestelde voorlopige bijdrage

 • f. het verschil tussen de werkelijke kosten en betaalde bijdragen en het budget

 • g. het totaal van de werkelijke kosten, betaalde bijdragen en inkomsten vanaf 1 januari van het begrotingsjaar waarop de informatie betrekking heeft

 • h. het vermoedelijk beloop van de werkelijke kosten, te betalen bijdragen en inkomsten over de navolgende 4 maanden van het begrotingsjaar waarop de informatie betrekking heeft.

2. De financiële 4-maandsrapportage wordt, per kostengroep, voorzien van een uitputtende toelichting, indien er sprake is van een afwijking van het budget, uitgesplitst in een prijsverschil en/of een hoeveelheidsverschil indien er sprake is van genormeerde kosten. De prijsverschillen dienen te worden toegelicht.

3. De financiële rapportage geeft over niet genormeerde kosten een toelichting over het project, per kostengroep of naar de hieraan voorafgaande begrotingsindeling. Per project wordt een afzonderlijke verantwoording ingediend.

4

a. De financiële rapportage geeft een uitputtende toelichting op het investeringsplan, deze bevat een weergave van de realisatie, afgezet tegen de verwachting voorzien van de financiële consequenties en kasritme

b. Het vermoedelijke beloop van de werkelijke kosten afgezet tegen de verwachting voorzien van het kasritme.

5. Beleidswijzigingen op het terrein van de uitvoering van de aan het Orgaan opgedragen taken.

III. Overige

[Vervallen per 09-06-2006]

1. De viermaandsrapportage geeft een weergave van de 9 elementen/aandachtsgebieden van het INK-model.

2. De viermaandsrapportage geeft een voortgang van de projecten van de afdeling uitvoeringsbeleid.

3. De viermaandsrapportage geeft een voortgang van bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld de invoering van de Euro) bij het COA.

4. Eenmaal per jaar wordt inzicht gegeven in de voortgang van de producten van de afdeling internal audit.

IV. Uitvoering taken voor derden

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Verslag van werkzaamheden voor derden, met daarin - indien van toepassing - opgenomen:

a. de voortgang van de uitvoering van werkzaamheden voor derden

b. de knelpunten bij de uitvoering van taken voor derden

c. de relevante ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoering van taken voor derden

Deel C. Per 4-maanden te verstrekken informatie aan het COA

[Vervallen per 09-06-2006]

I. Capaciteitsplanning

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Geprognosticeerde behoefte aan capaciteitsopvang voor de komende 24 maanden, uitgesplitst naar:

a. OC-capaciteit

b. AZC/AVO-capaciteit

c. ZZA-capaciteit

d. KCO-capaciteit

e. Wachtlijst

2. Geprognosticeerde bezetting in aantal personen voor de komende 24 maanden, uitgesplitst naar:

a. bezetting in OC's

b. bezetting in AZC's/AVO's

c. bezetting in KCO's/wachtlijst

d. bezetting in decentrale opvang

Deel D. Ad hoc te verstrekken informatie door het COA

[Vervallen per 09-06-2006]

Politiek relevante informatie en informatie over ontwikkelingen op het werkterrein van het Orgaan, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die van belang zijn voor en/of van invloed zijn op de werkzaamheden, taken en bevoegdheden van het ministerie van Justitie, wordt gevraagd en ongevraagd verstrekt. Onder bovengenoemde ontwikkelingen kunnen worden verstaan calamiteiten en incidenten in opvangcentra, een betekenisvolle wijziging in de samenstelling van de asielzoekerspopulatie en een betekenisvolle afwijking van de geprognosticeerde instroom, doorstroom en uitstroom van asielzoekers. Tot bedoelde informatie wordt tevens gerekend informatie die wordt verkregen uit contacten met (internationale) relaties.

Deel E. Ad hoc te verstrekken informatie door de Staatssecretaris aan het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

[Vervallen per 09-06-2006]

I. (Strategisch) beleid

[Vervallen per 09-06-2006]

1. Internationale ontwikkelingen c.q. afspraken op het terrein van het opvang- en vreemdelingenbeleid

2. Parlementaire aangelegenheden op het terrein van het opvang- en vreemdelingenbeleid

3. Beleidsvoornemens en - ontwikkelingen op het terrein van het opvang- en vreemdelingenbeleid

4. Uitkomsten van overleg met andere bij de opvang en het vreemdelingenbeleid betrokken departementen en (belangen)organisaties.

Terug naar begin van de pagina