Examenreglement commandeur 1998

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 31-01-2023.
Geldend van 23-08-2000 t/m 30-09-2010

Examenreglement commandeur 1998

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

gelet op artikel 15 van de Brandweerwet 1985,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. het bestuur: het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens, genoemd in artikel 18g, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;

 • c. de opleiding: de opleiding commandeur, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 8, van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen;

 • d. de module: elke onderwijseenheid over een samenhangend deel van de leerstof, die zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat en die flexibel programmeerbaar is in het systeem, waarvan het een onderdeel is;

 • e. het module-examen: elk examen ter afsluiting van een module;

 • f. de eindopdracht: de opdracht, bedoeld in artikel 11;

 • g. de examencommissie: de examencommissie, bedoeld in artikel 2 van het Algemeen brandweerexamenreglement 1994;

 • h. het studiepunt: de eenheid, waarin de omvang van de module wordt uitgedrukt en die gemiddeld tien contact- of zelfstudie-uren vertegenwoordigt;

 • i. de kerndocent: de docent die verantwoordelijk is voor het samenstellen en begeleiden van één of meer programma-onderdelen van de opleiding.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 De opleiding bestaat uit zeven modulen:

  • a. brandweer in een veranderende samenleving;

  • b. publieke organisatie;

  • c. risico en veiligheid;

  • d. beleid en netwerken;

  • e. rampenbestrijding;

  • f. financieel management;

  • g. basisrepressie commandeur.

 • 2 De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het module-examen brandweer in een veranderende samenleving bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen, genoemd in deel A van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het module-examen publieke organisatie bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen, genoemd in deel B van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het module-examen risico en veiligheid bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen, genoemd in deel C van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het module-examen beleid en netwerken bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen, genoemd in deel D van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het module-examen rampenbestrijding bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen, genoemd in deel E van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het module-examen financieel management bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen, genoemd in deel F van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Het module-examen basisrepressie commandeur bestaat uit:

  • a. opdrachten met betrekking tot onderwerpen betreffende de persoonlijke bescherming, genoemd in de onderdelen 1 tot en met 10 van deel G van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage;

  • b. opdrachten met betrekking tot onderwerpen betreffende repressie-keuze op het niveau brandmeester en repressie op het niveau adjunct-hoofdbrandmeester, genoemd in de onderdelen 11 tot en met 21 van deel G van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage;

  • c. opdrachten met betrekking tot onderwerpen betreffende repressie op het niveau hoofdbrandmeester, genoemd in de onderdelen 22 tot en met 25 van deel G van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 De eindopdracht behelst het doen van onderzoek naar en schrijven van een wetenschappelijk rapport over een onderwerp naar keuze, dat wordt beschouwd vanuit de invalshoeken van ten minste drie van de modulen, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met f, waaronder de module rampenbestrijding, alsmede het tegenover de examencommissie verdedigen van dit onderzoek en rapport.

 • 2 Tot de eindopdracht wordt toegelaten de kandidaat die de module-examens, bedoeld in de artikelen 4 tot en met 9, heeft behaald.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het diploma commandeur wordt op advies van het bestuur door de minister afgegeven aan degene die voor de eindopdracht, bedoeld in artikel 11, ten minste een voldoende heeft behaald, alsmede:

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 3 In de door het bestuur vast te stellen handleiding voor de examinering van de opleiding worden ten aanzien van de module-examens en de eindopdracht regels gegeven voor de wijze van examineren, de wijze van waarderen, de geldigheidsduur van behaalde resultaten, en alle overige onderwerpen die van belang zijn.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1998.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Examenreglement commandeur 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 augustus 2000

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G.M. de Vries

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deel A. , leerdoelen module brandweer in een veranderende samenleving

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Opleidingsniveau: commandeur

Module: brandweer in een veranderende samenleving

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Zicht hebben op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen (belangrijke actoren, trends) die mede bepalend zijn voor de rol van de brandweer en het crisismanagement in onze samenleving.

 • 2 Kennis hebben van relevante toekomstscenario's en de betekenis hiervan voor het toekomstig functioneren.

 • 3 Inzicht hebben de in feitelijke en toekomstige rol van de brandweer en crisismanagement op het terrein van de veiligheid.

 • 4 Inzicht hebben in de filosofie achter de gedachte van integraal veiligheidsbeleid.

Deel B. , leerdoelen module publieke organisatie

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Opleidingsniveau: commandeur

Module: publieke organisatie

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Inzicht hebben in de wijze waarop politiek-bestuurlijke processen verlopen en welke competentie-eisen daaruit voortvloeien, met speciale aandacht voor het (verlengd) lokaal bestuur.

 • 2 Kennis hebben van het de organisatie van het openbaar bestuur mede in relatie tot burgers, organisaties en instellingen.

 • 3 Inzicht hebben in de relevante politiek-ambtelijke verhoudingen, in het bijzonder die ten tijde van uiteenlopende soorten crises.

 • 4 Het kennen van de implicaties van politieke verantwoordelijkheid voor operationele besluitvormers.

Deel C. , leerdoelen module risico en veiligheid

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Opleidingsniveau: commandeur

Module: risico en veiligheid

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Inzicht hebben in objectieve en subjectieve aspecten van (on)veiligheid en de relaties daartussen.

 • 2 Kunnen hanteren van theorieën, waaronder de theorie van de causale ketens, die ongevallen en rampen verklaren ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van integraal beleid op het gebied van pro-actie, preventie en preparatie.

 • 3 Inzicht hebben in de complexiteit van (on)veiligheid en in de vele dilemma's en paradoxen op dit terrein.

 • 4 Kennis hebben van methoden en technieken van kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse en van maatregelen die op grond van deze analyses kunnen worden genomen ten behoeve van het verkleinen van de kans dat risico's zich werkelijk manifesteren en het reduceren van de gevolgen van zich manifesterende risico's.

DeelD , leerdoelen module beleid en netwerken

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Opleidingsniveau: commandeur

Module: beleid en netwerken

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Kennis hebben van het openbaar bestuur en de ontwikkeling van netwerkarrangementen daarbinnen.

 • 2 Kennis hebben van methoden en technieken van beleidsanalyse en beleidsevaluatie.

 • 3 Inzicht hebben in de mogelijkheden van de `instrumentenmix' ten behoeve van een beleidsproces.

 • 4 Inzicht hebben in het functioneren binnen relevante beleidsnetwerken alsmede in het ontwikkelen, beheren en onderhouden van persoonlijke en functionele netwerken.

Deel E. , leerdoelen module rampenbestrijding

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Opleidingsniveau: commandeur

Module: rampenbestrijding

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Inzicht hebben in de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de organisatie van de bestrijding van grootschalige rampen en zware ongevallen.

 • 2 Kunnen optreden als adviseur van de bestuurlijke leiding op zowel gemeentelijk, regionaal als provinciaal niveau, alsmede het kunnen vervullen van de functie van operationeel leider bij de gecoördineerde inzet van verschillende diensten en organisaties bij grootschalige rampen en zware ongevallen.

 • 3 Kennis hebben van de wijze waarop de informatie- en communicatievoorziening in rampomstandigheden kan worden ingezet, teneinde de interne communicatie in rampsituaties op een effectieve en efficiënte wijze te laten plaatsvinden, alsmede de informatievoorziening naar de bevolking en de media.

 • 4 Inzicht hebben in methoden en technieken om de kennis en vaardigheden binnen de rampenbestrijdingsorganisatie te onderhouden door middel van oefening en training, waarin praktijksituaties worden gesimuleerd.

Deel F. , leerdoelen module financieel management

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Opleidingsniveau: commandeur

Module: financieel management

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Kennis hebben van de publieke financiering, de begrotingsmethodiek en meerjarige planning ten behoeve van een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering binnen overheidsorganisaties en -diensten.

 • 2 Inzicht hebben in methoden en technieken uit de bedrijfseconomie op de collectieve sector, met aandacht voor de relevante verschillen tussen de bekostiging van overheidsorganisaties en commerciële (markt)gerichte organisaties en de gevolgen daarvan voor de bijzonderheden in de inrichting van de financiële administratie, kosten- en kostprijscalculaties, planning en control en de budgettering bij de overheid.

 • 3 Kunnen opstellen en beoordelen van financiële overzichten en diagnoses van de organisatie op basis van taken, doelstellingen, productbegrotingen, kengetallen en kennis hebben van de principes van integraal management en de onderdelen ervan.

 • 4 Inzicht hebben in het algemene financieel-economische kader waarbinnen de bekostiging van brandweer en rampenbestrijding zich voltrekt.

Deel G. , leerdoelen module basisrepressie commandeur

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Opleidingsniveau: commandeur

Module: basisrepressie commandeur

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Bedreven zijn in het gebruik van adembeschermende middelen en overige persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • 2 De werking van het ademluchtmasker kennen.

 • 3 Bedreven zijn in de regulering van de ademhaling tijdens inzet.

 • 4 Bedreven zijn in het gebruik van het ademluchtmasker met inachtneming van de algemene gedragsregels voor de ademluchtmaskerdrager.

 • 5 Bedreven zijn in het gebruik van het ademluchtmasker bij het bestrijden van brand en bij het opsporen en bevrijden van in gevaar verkerende mensen en dieren.

 • 6 Herkennen van de gevaarlijke stoffen, en het noemen van de juiste maatregelen voor de persoonlijke veiligheid.

 • 7 Kennen van de procedure voor persoonlijke ontsmetting.

 • 8 Aangeven van de relatie tussen de persoonlijke veiligheid, gezondheid en welzijn en werkomstandigheden, waaronder de persoonlijke dosisregistratie.

 • 10 Veilig en gezond werken in relatie tot werkomstandigheden en werktechnieken.

 • 11 In een gegeven situatie de inzet (techniek en tactiek) beschrijven van (maximaal) twee eenheden en ondersteunende eenheden bij specifieke vormen van brandbestrijding in gebouwen en industriële objecten.

 • 12 In een specifieke situatie van spoorwegongeval, scheeps-, vliegtuig- of bosbrand de inzet beschrijven en de procedure ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen toepassen.

 • 13 Zelfstandig leiding kunnen geven bij de brandbestrijding van beperkte omvang met maximaal 4 bluseenheden en ondersteunende eenheden en bij hulpverlening in dezelfde orde van grootte.

 • 14 Toepassen van standaardprocedures bij het optreden met gevaarlijke stoffen.

 • 15 Inschatten of specialisten (ROGS/WVD) moeten worden ingezet voor advisering.

 • 16 Optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen waarvoor standaardprocedures niet toereikend zijn, in afwachting van de komst van de ROGS.

 • 17 Opstarten van de coördinatie van de hulpverlenende diensten in het CTPI en COPI.

 • 18 Inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van materieel bij repressief optreden aan de hand van kengetallen.

 • 19 Handhaven van optimale arbeidsomstandigheden tijdens en na repressief optreden.

 • 20 Evalueren en rapporteren naar aanleiding van het brandweeroptreden.

 • 21 (Laten) verzorgen van nazorg.

 • 22 Optreden in het CTPI/COPI.

 • 23 Optreden als commandant brandweercompagnie.

 • 24 Optreden als commandant rampterrein.

 • 25 Optreden als functionaris brandweer in verschillende overlegstructuren/staven.

Naar boven