Uitvoeringsregeling BSRI 2000

[Regeling vervallen per 26-07-2007.]
Geldend van 24-03-2002 t/m 25-07-2007

Uitvoeringsregeling BSRI 2000

Artikel 1

[Vervallen per 26-07-2007]

 • 1 Ondernemingen die van de toepassing van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 zijn uitgesloten zijn ondernemingen die behoren tot:

  • a. sectoren van de productie van landbouwproducten;

  • b. sectoren van de productie van visserij- of aquacultuurproducten;

  • c. het spoorweg- en luchtvervoer, het vervoer over de binnenwateren en het zeevervoer.

 • 2 Ondernemingen die slechts van de toepassing van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 zijn uitgesloten voor zover niet wordt voldaan aan de toepasselijke communautaire regels inzake overheidssteun zijn ondernemingen die behoren tot:

  • a. sectoren van de verwerking en de afzet van landbouwproducten;

  • b. sectoren van de verwerking en de afzet van visserij- of aquacultuurproducten;

  • c. het wegvervoer;

  • d. de ijzer- en staalindustrie, bedoeld in de Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie van 18 december 1996 houdende communautaire regels voor steun aan de ijzer- en staalindustrie (PbEG 1997, L 218) en de Kaderregeling voor bepaalde, niet onder het EGKS-Verdrag vallende staalsectoren (PbEG 1988, C 320);

  • e. de kolensector, bedoeld in de Beschikking nr. 3632/93/EGKS van de Commissie van 28 december 1993 tot vaststelling van een communautaire regeling voor de steunmaatregelen van de lidstaten ten behoeve van de kolenindustrie (PbEG L 329) en de Beschikking nr. 341/94/EGKS van de Commissie van 8 februari 1994 houdende toepassing van Beschikking nr. 3632/93/EGKS tot vaststelling van een communautaire regeling voor steunmaatregelen van de lidstaten ten behoeve van de kolenindustrie (PbEG L 49);

  • f. de scheepsbouw, bedoeld in Verordening (EG) nr. 1540/98 van de Raad van 29 juni 1998 betreffende steunverlening aan de scheepsbouw (PbEG L 202);

  • g. de synthetische-vezelsector, bedoeld in de Kaderregeling voor steunmaatregelen in de sector synthetische vezels (96/C 94/07) en de uitbreiding ervan (PbEG 1999, C 24);

  • h. de automobielindustrie, bedoeld in de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie (PbEG 1997, C 279).

Artikel 2

[Vervallen per 26-07-2007]

De omvang van de regio's, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g en h, van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000, wordt als volgt vastgesteld:

 • a. het gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe tezamen;

 • b. het gebied van de provincie Overijssel en

 • c. het gebied van de provincie Limburg.

Artikel 3

[Vervallen per 26-07-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 26-07-2007]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde percentages zijn maximale percentages. Het feitelijke percentage wordt vastgesteld aan de hand van de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen geformuleerde Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen (PbEG 1998, C 74).

Artikel 5

[Vervallen per 26-07-2007]

Als gemeenten of delen van gemeenten, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000, worden aangewezen de in de bij deze regeling behorende bijlagen 1 en 2 genoemde gemeenten of delen van gemeenten, van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe alle overige gemeenten en delen van gemeenten en de gemeenten Urk en Lelystad.

Artikel 7

[Vervallen per 26-07-2007]

Het subsidieplafond voor het in 2000 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 wordt vastgesteld op f 34.914.000,-.

Artikel 8

[Vervallen per 26-07-2007]

Artikel 9

[Vervallen per 26-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 26-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSRI 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 3, 4 en 5, die ter inzage worden gelegd bij de directie Voorlichting van het Ministerie van Economische Zaken te 's-Gravenhage.

`s-Gravenhage, 14 augustus 2000

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Bijlage 1

[Vervallen per 26-07-2007]

De gemeenten en delen van gemeenten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en de subsidiepercentages, bedoeld in artikel 4 van de Uitvoeringsregeling BSRI 2000

subsidiepercentage

In de provincie Groningen:

[Vervallen per 26-07-2007]

Van de gemeente Vlagtwedde:

het bedrijventerrein Groningen-Zuid Oost

20 bruto

Menterwolde

20 bruto

Veendam

20 bruto

Winschoten

20 bruto

Appingedam

20 bruto

Delfzijl

20 bruto

Eemsmond

10 netto 1

Groningen

10 netto2

Haren

10 netto3

Hoogezand-Sappemeer

10 netto4

Leek

10 netto5

Slochteren

10 netto6

In de provincie Friesland:

[Vervallen per 26-07-2007]

Franekeradeel

20 bruto

Harlingen

20 bruto

Leeuwarden

20 bruto

Menaldumadeel

20 bruto

Bolsward

20 bruto

Sneek

20 bruto

Heerenveen

20 bruto

Opsterland

20 bruto

Skarsterland

20 bruto

Smallingerland

20 bruto

Van de gemeente Weststellingwerf:

het bedrijventerrein Wolvega-Oostflank

20 bruto

In de provincie Drenthe:

[Vervallen per 26-07-2007]

Assen

20 bruto

Noordenveld

20 bruto

Zuidlaren

20 bruto

Emmen

20 bruto

Coevorden

20 bruto

Hoogeveen

20 bruto

Meppel

20 bruto

Van de gemeente Middelveld:

het bedrijventerrein Tweesporenland

20 bruto

In de provincie Overijssel:

[Vervallen per 26-07-2007]

Hardenberg 20 bruto

Steenwijk 20 bruto

Bijlage 2

[Vervallen per 26-07-2007]

De gemeenten en delen van een gemeente, bedoeld in artikel 3, tweede lid, en de subsidiepercentages, bedoeld in artikel 4 van de Uitvoeringsregeling BSRI 2000

subsidiepercentage

In de provincie Overijssel:

[Vervallen per 26-07-2007]

Almelo

15 bruto

Hengelo

15 bruto

Oldenzaal

15 bruto

Borne

15 bruto

Wierden

15 bruto

Rijssen

15 bruto

Enschede

15 bruto

In de provincie Limburg:

[Vervallen per 26-07-2007]

Kerkrade

15 bruto

Landgraaf

15 bruto

Heerlen

15 bruto

Beek

15 bruto

Nuth

15 bruto

Sittard

15 bruto

Born

15 bruto

Susteren

15 bruto

Echt

10 netto

Maasbracht

10 netto
 1. In deze gemeenten kan tevens een MKB-toeslag van 10 procent bruto worden verstrekt voor ondernemingen die aan de communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 1996, C 213) voldoen.

  ^ [1]
 2. In deze gemeenten kan tevens een MKB-toeslag van 10 procent bruto worden verstrekt voor ondernemingen die aan de communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 1996, C 213) voldoen.

  ^ [2]
 3. In deze gemeenten kan tevens een MKB-toeslag van 10 procent bruto worden verstrekt voor ondernemingen die aan de communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 1996, C 213) voldoen.

  ^ [3]
 4. In deze gemeenten kan tevens een MKB-toeslag van 10 procent bruto worden verstrekt voor ondernemingen die aan de communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 1996, C 213) voldoen.

  ^ [4]
 5. In deze gemeenten kan tevens een MKB-toeslag van 10 procent bruto worden verstrekt voor ondernemingen die aan de communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 1996, C 213) voldoen.

  ^ [5]
 6. In deze gemeenten kan tevens een MKB-toeslag van 10 procent bruto worden verstrekt voor ondernemingen die aan de communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 1996, C 213) voldoen.

  ^ [6]
Terug naar begin van de pagina