Regeling aanwijzing nationaal park Drents-Friese Wold

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 05-03-2004 t/m 31-08-2007

Regeling aanwijzing nationaal park Drents-Friese Wold

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. overlegorgaan:

overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

c. nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (kamerstukken II 1992/93, 22880, nr. 5, blz. 9).

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

Als nationaal park wordt aangewezen het natuurgebied Drents-Friese Wold, zoals aangegeven op de als bijlage bij deze regeling behorende kaart.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting, het beheer en het functioneren van het nationaal park Drents-Friese Wold overeenkomstig de doelstellingen van een nationaal park.

 • 2 Tot de taak, bedoeld in het eerste lid, behoort onder meer:

  • a. het actualiseren van het beheers- en inrichtingsplan;

  • b. het streven naar onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en beheer van belang zijnde plannen en activiteiten;

  • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding van de voor het nationaal park Drents-Friese Wold beschikbare middelen in het kader van een jaarlijks voortschrijdend meerjarenprogramma met bijbehorende begroting;

  • d. besteding van gelden op basis van het door de minister goed te keuren meerjarenprogramma, het opstellen van projectplannen, controle op de besteding van gelden en coördinatie van de uitvoering van projecten binnen het kader van het beheers- en inrichtingsplan;

  • e. het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie ter bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park Drents-Friese Wold.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park Drents-Friese Wold van 30 september 1998 en met inachtneming van hetgeen te dien aanzien bij brief 22 juli 1999, kenmerk DN. 993082, is gesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2007]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. een door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van respectievelijk:

  • 1. de provincie Drenthe;

  • 2. de provincie Friesland;

  • 3. de gemeente Diever;

  • 4. de gemeente Smilde;

  • 5. de gemeente Ooststellingwerf;

  • 6. het recreatieschap Zuid-West Drenthe;

  • 7. het waterschap Wold en Wieden en het waterschap Meppelerdiep;

  • 8. het waterschap de Stellingwerven en het waterschap de Tjonger-Compagnonsvaarten;

  • 9. Staatsbosbeheer;

  • 10. de stichting Het Drentse Landschap;

  • 11. de stichting Maatschappij van Weldadigheid;

  • 12. de vereniging Natuurmonumenten;

 • c. een door de minister te benoemen lid als vertegenwoordiger van de bij het nationaal park Drents-Friese Wold betrokken agrarische grondeigenaren en grondgebruikers;

 • d. een door de minister op voordracht van het overlegorgaan te benoemen lid als vertegenwoordiger van de bij het nationaal park Drents-Friese Wold betrokken kleine particuliere boseigenaren;

 • e. een door de minister op voordracht van het overlegorgaan te benoemen lid als vertegenwoordiger van de toeristisch/recreatieve sector;

 • f. de directeur van de Directie LNV Regio Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Drenthe te benoemen ambtenaar in dienst bij deze provincie.

 • 2 Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in het nationale park Drents-Friese Wold verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2007]

Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2007]

De Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting Drents-Friese Woud wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juli 1999.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park Drents-Friese Wold.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Bezuidenhoutseweg 73 in `s-Gravenhage.

`s-Gravenhage, 14 augustus 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de

staatssecretaris

genomen besluit:
De

Directeur-generaal

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina