Regeling vervoersverbod varkens uit Verenigd Koninkrijk 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 17-08-2000 t/m 23-01-2004

Regeling vervoersverbod varkens uit Verenigd Koninkrijk 2000

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 30, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Sedert 1 juli 2000 in Nederland gebrachte varkens, van oorsprong afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, en varkens die zijn geïnsemineerd met sedert 1 juli 2000 uit het Verenigd Koninkrijk gebracht sperma worden, overeenkomstig de aanwijzingen gegeven door of namens de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV), serologisch onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van het klassieke varkenspestvirus.

  • 2 Zowel de in het eerste lid bedoelde varkens, als de overige op het bedrijf aanwezige varkens en het op het bedrijf aanwezige sperma, mogen zonder door of namens de directeur van de RVV gegeven toestemming niet van het bedrijf worden afgevoerd alvorens de uitslag van de onderzoeken, bedoeld in het eerste lid, door of namens de directeur van de RVV is medegedeeld en deze negatief is bevonden.

  • 3 Het bepaalde in het eerste en het tweede lid, is niet van toepassing op varkens en sperma die overeenkomstig de beschikking van 14 augustus 2000 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, nummer C2000/2525 (PbEG L 207) in Nederland zijn gebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoersverbod varkens uit Verenigd Koninkrijk 2000.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt op 10 augustus om 20.00 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Overeenkomstig het door de

minister

genomen besluit,

C.J. Kalden

,

directeur-generaal

Terug naar begin van de pagina