Vergoedingenbesluit Commissie voor Ondernemerschap en Onderwijs

[Regeling vervallen per 01-09-2002.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-08-2002

Besluit van 28 juli 2000, houdende de vergoedingen voor de leden van de Commissie voor Ondernemerschap en Onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juli 2000, Kenmerk ES/OM 00039417, in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2002]

De voorzitter van de Commissie voor Ondernemerschap en Onderwijs ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18, niveau 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2002]

Met inachtneming van artikel 2 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 bedraagt de vergoeding van de overige leden van de Commissie voor Ondernemerschap en Onderwijs € 190 per vergadering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2002]

Met inachtneming van artikel 2 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 kunnen de leden van de Commissie voor Ondernemerschap en Onderwijs aanspraak maken op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2002]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Commissie voor Ondernemerschap en Onderwijs.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2002]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2000.

  • 2 Dit besluit vervalt op 1 september 2002.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 28 juli 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

G. Ybema

Uitgegeven zesentwintigste september 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina