Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (schrappen van geneeskundig onderzoek voor benoeming en bezoldiging van herintreders)

Geldend van 23-08-2000 t/m heden

Besluit van 28 juli 2000 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel onder meer in verband met het schrappen van het geneeskundig onderzoek voor benoeming en de bezoldiging van herintreders

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 3 juli 2000, nr. WJZ/2000/25754 (2905), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 32, 33, tweede lid, en 35 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 32, 33, tweede lid, en 35 van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 152, 153, tweede lid, en 155 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2000, nr. W05.00.0261/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 25 juli 2000, nr. 2000/29723 (2905), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 De artikelen I-P81, I-P82 en I-P91 zoals deze artikelen luidden tot 1 augustus 1998, blijven van toepassing op beslissingen of op de herziening van beslissingen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan die datum.

  • 2 De artikelen V-P12, V-P13, V-P14 en V-P17 zoals deze artikelen luidden tot 1 augustus 1998, blijven van toepassing op beslissingen of op de herziening van beslissingen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan die datum.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug met betrekking tot:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 28 juli 2000

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen a.i.,

A. H. Korthals

Uitgegeven de tweeëntwintigste augustus 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina