Besluit verstrekking niet-vertrouwelijke gegevens pensioenfondsen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 14-02-2001 t/m 31-12-2006

Besluit van 22 juli 2000 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Besluit verstrekking niet-vertrouwelijke gegevens pensioenfondsen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 29 mei 2000, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/V&P/2000/33591;

Gelet op artikel 25, vijfde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2000, nr. W12.00.0216/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 14 juli 2000, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/V&P/2000/44160;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Onze Minister en de Sociaal Economische Raad kunnen uit de door de Pensioen- & Verzekeringskamer op grond van artikel 25, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet verzamelde gegevens beschikken over gegevens uit statuten en reglementen van een of meer pensioenfondsen, alsmede over gegevens uit beslissingen die op grond van de statuten en reglementen worden genomen, die geen vertrouwelijk karakter hebben en die niet zijn persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 van de Wet persoonsregistraties.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verstrekking niet-vertrouwelijke gegevens pensioenfondsen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 22 juli 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven vierentwintigste augustus 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina