Instelling Commissie de laatste gulden

Geldend van 26-07-2000 t/m heden

Instelling Commissie de laatste gulden

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 2

De Commissie heeft tot taak de Minister van Financiën te adviseren omtrent de keuze van de beeldenaar voor een bijzondere een-guldenmunt die in 2001 wordt uitgegeven ter markering van de overgang van de gulden naar de euro in 2002.

Artikel 3

Als leden van de Commissie worden benoemd:

  • mevrouw I.E.F.M. Boom;

  • de heer H. van Houwelingen;

  • de heer prof. R.D.E. Oxenaar;

  • de heer E.J. van Schouwenburg

  • de heer prof. drs. Jw. Schrofer;

  • de heer J.J.C. Sprenger;

  • mevrouw S.J.R.J. Zijlmans.

Tot voorzitter van de Commissie, tevens lid, wordt benoemd: de heer prof. dr. J.J.M. Kremers.

Artikel 4

In het secretariaat van de Commissie wordt voorzien door het Ministerie van Financiën.

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt met inachtneming van het Besluit Algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie op overeenkomstige wijze op het Ministerie van Financiën. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Commissie opgeborgen in het centraal archief van dat ministerie.

Artikel 6

Aan de leden van de Commissie wordt een vergoeding toegekend van f 1.000,- per bijgewoond dagdeel (inclusief reiskosten).

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de datum waarop de Commissie het in artikel 2 bedoelde advies uitbrengt. Afschrift van het besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W. Bos

Terug naar begin van de pagina