Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2000

[Regeling vervallen per 03-08-2005.]
Geldend van 30-03-2002 t/m 02-08-2005

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2000

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening, Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat,

Gelezen het verzoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond van 15 september 1999, kenmerk 9922025/POE;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, en artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-08-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2;

 • b. DCMR: de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Artikel 2

[Vervallen per 03-08-2005]

De personen, werkzaam in de functie van medewerker Handhaving van de DCMR, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 03-08-2005]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar is tevens bevoegd tot het opsporen van feiten strafbaar gesteld bij:

  • a. de Wet op de ruimtelijke ordening;

  • b. de Woningwet;

  • c. de Wet milieugevaarlijke stoffen;

  • d. het Wetboek van Strafrecht, artt. 161quater, 161quinquies, 173, 173a, 173b, 174, 175, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 198, 199, 200, 225, 285, 326, 435, onder ten vierde, en 461;

  • e. de bijzondere wetten of verordeningen, waarvoor hij na inwerkingtreding van dit besluit is aangewezen door de bevoegde minister of instantie;

  • f. andere wetten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van dat onderzoek.

 • 3 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de provincie Zuid-Holland.

Artikel 4

[Vervallen per 03-08-2005]

 • 1 De korpschef van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 5

[Vervallen per 03-08-2005]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie in het arrondissement Rotterdam.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

Artikel 6

[Vervallen per 03-08-2005]

 • 1 De directeur van de DCMR brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot bij de dienst werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren aan de hoofdofficier van justitie te Rotterdam verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor de CITO-toets en hoeveel personen in dat jaar voor die CITO-toets zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt eveneens toegezonden aan de Minister van Justitie, Directie Bestuurszaken, Postbus 20300 te Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 03-08-2005]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 1995 wordt ingetrokken; de akten van beëdiging die op basis van dat besluit zijn afgegeven, worden thans geacht op onderhavig besluit te berusten met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 8

[Vervallen per 03-08-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 03-08-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan belanghebbende daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, Directie Bestuurszaken, Postbus 20301, 2500 EH te Den Haag.

Den Haag, 18 juli 2000

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

directeur Bestuurszaken

,

G.B. Raaphorst.

Terug naar begin van de pagina