Instellingsbesluit Technische Commissie Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 07-02-2002 t/m 27-08-2004

Instellingsbesluit Technische Commissie Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Er is een Technische Commissie Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De Commissie heeft tot taak een inventariserend onderzoek uit te voeren naar de vraag in hoeverre het mogelijk is op basis van archiefmateriaal dat wordt aangetroffen in het buitenland verder onderzoek te doen naar de behandeling van individuele claims met betrekking tot goederen die tijdens de oorlog met Japan (van 8 december 1941 tot 15 augustus 1945) verloren of beschadigd zijn geraakt.

 • 2 De Commissie brengt, afhankelijk van de voortgang van het onderzoek, zo spoedig mogelijk rapport uit aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De Commissie bestaat uit een ambtelijk voorzitter en drie niet-ambtelijke leden.

 • 2 Tot ambtelijk voorzitter van de Commissie wordt benoemd de heer mr. A.R.A. van den Ham.

 • 3 Tot de drie niet-ambtelijke leden van de Commissie worden be-noemd:

  • -

   dr. J.T. Lindblad, universitair hoofddocent Universiteit Leiden, gespecialiseerd in de economische geschiedenis van Indonesië;

  • -

   mevr. dr. E.B. Locher-Scholten, universitair hoofddocent Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië in de 19e en 20ste eeuw;

  • -

   mevr. dr. C. Touwen-Bouwsma, NIOD, Hoofd Informatie en Documentatie, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

 • 4 Tot adviseur van de Commissie wordt benoemd de heer E.J.E. Herni, Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee (BEGO) namens het Indisch Platform.

 • 5 Tot waarnemer van de Commissie wordt benoemd de heer drs. D.J. van Lottum, namens de Minister van Buitenlandse Zaken.

 • 6 De minister voegt een medewerker van het Project Tegoeden Tweede Wereldoorlog als secretaris aan de Commissie toe.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Aan de leden en de adviseur van de Commissie wordt een vacatiegeld toegekend van f 275,- per bijgewoonde vergadering.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 15 mei 2000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina