Warenwetregeling uitstel handelsverbod cosmetische producten die op dieren zijn beproefd

[Regeling vervallen per 24-12-2004.]
Geldend van 22-07-2000 t/m 23-12-2004

Warenwetregeling uitstel handelsverbod cosmetische producten die op dieren zijn beproefd

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn 2000/41/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 juni 2000 tot hernieuwd uitstel van de ingangsdatum voor het verbod op dierproeven met ingrediënten of combinaties van ingrediënten van cosmetische producten (PbEG L 145), alsmede op de artikelen 13 en 15, eerste lid, van de Warenwet,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2004]

  • 1 Het is verboden cosmetische producten te verhandelen die ingrediënten of combinaties van ingrediënten bevatten die na 30 juni 2002 op dieren zijn beproefd ten einde te voldoen aan de in of krachtens het Warenwetbesluit kosmetische produkten gestelde eisen.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina