Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid bve 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 29-07-2000 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid bve 2000

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

 • b. instelling:

  een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 en een hogeschool als bedoeld in artikel 12.3.9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c. Bve Raad:

  de Bve Raad, bedoeld in de Kaderregeling subsidiëring BVE Raad.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van deze regeling is het verstrekken van een aanvullende vergoeding aan instellingen ten behoeve van:

 • a. de voorbereiding op de start van het intensieve traject van ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling, bedoeld in artikel 3;

 • b. de ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling, bedoeld in de artikelen 4 en 5.

Artikel 3. Subsidie start integraal personeelsbeleid

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De aanvullende vergoeding voor de voorbereiding op de start van het intensieve traject van ontwikkeling en invoering van het integraal personeelsbeleid aan de instelling, bedraagt een voor de instelling evenredig gedeelte van het voor het jaar 2000 beschikbare budget van ƒ 2.300.000,-.

 • 2 De hoogte van de aanvullende vergoeding wordt berekend:

  • a. voor een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de wet, naar rato van de omvang van de rijksbijdrage berekend op grond van artikel 2.2.2, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, die de instelling over 2000 ontvangt, vermeerderd met het bedrag voor educatie en inburgering dat de instelling voor 1998 heeft ontvangen op grond van een overeenkomst of overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.3.4. van de wet;

  • b. voor een instelling als bedoeld in artikel 12.3.8 respectievelijk 12.3.9 van de wet, naar rato van de omvang van de rijksbijdrage die de instelling over 2000 ontvangt op grond van artikel 2.1.1 respectievelijk artikel 2.2.1 van de Uitvoeringsregeling WEB, waarbij artikel 2.4.1 van het Uitvoeringsbesluit WEB niet wordt toegepast.

Artikel 4. Subsidie integraal personeelsbeleid

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor subsidietoekenningen ten behoeve van de ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling is in 2000 een bedrag beschikbaar van ƒ 100.000,- per instelling.

 • 2 In 2000 komen 26 instellingen in aanmerking voor deze aanvullende vergoeding.

Artikel 5. Aanspraak

[Vervallen per 31-12-2004]

De instellingen die in 2000 aanspraak maken op een aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 4, zijn de instellingen die staan vermeld in de 'Voordracht bve-instellingen voor toekenning financiële middelen voor integraal personeelsbeleid' van 10 maart 2000 van de Bve Raad.

Artikel 6. Betaling

[Vervallen per 31-12-2004]

Betaling van de aanvullende vergoeding vindt plaats in de maand augustus 2000.

Artikel 7. Besteding en verantwoording

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag besteedt de aanvullende vergoeding aan maatregelen ter voorbereiding, ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling.

 • 2 De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening.

 • 3 De instelling werkt mee aan een door de Bve Raad op te stellen halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de stand van zaken van de voorbereiding, ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na dagtekening van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid bve 2000.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L. M. L. H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina