Wijziging voorschriften in vergunningen WZV

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-07-2000 t/m 31-12-2005

Wijziging voorschriften in vergunningen WZV

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 15, vierde lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2006]

De vergunningen verleend op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, worden gewijzigd in die zin dat voor:

a) aanbestedingsresultaten;

b) meer- en minderwerk;

c) eindafrekening

in plaats van een goedkeuring door de minister een goedkeuring door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen is vereist.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

Tot slot wijs ik u erop, dat op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift kan indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Een dergelijk bezwaarschrift dient u te richten aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De

MInister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina