Aanmeldingsprocedure diploma-erkenning niet bekostigde educatie opleidingen

[Regeling vervallen per 22-06-2013.]
Geldend van 26-07-2000 t/m 21-06-2013

Aanmeldingsprocedure diploma-erkenning niet bekostigde educatie opleidingen

1. Inleiding

[Vervallen per 22-06-2013]

Zowel particuliere als bekostigde instellingen kunnen een aanvraag doen voor erkenning van diploma’s en certificaten voor niet uit rijksbijdrage gefinancierde opleidingen educatie. Deze publicatie bevat voorlichting over de wijze waarop instellingen aanvragen voor deze diploma-erkenning kunnen indienen. Het gaat dan om diploma-erkenning van niet bekostigde opleidingen educatie te weten vavo-opleidingen (artikel 7.3.1, eerste lid onder a, van de WEB) en andere opleidingen educatie voor zover daarvoor bij ministeriële regeling eindtermen zijn vastgesteld. Daarnaast bevat deze publicatie voorlichting over het jaarlijkse overzicht waarin bekend wordt gemaakt welke instellingen voor welke opleidingen diploma-erkenning hebben gekregen.

2. Aanmelding diploma-erkenning

[Vervallen per 22-06-2013]

2.1. Bestaand aanbod

[Vervallen per 22-06-2013]

De aanwijzing van een school voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), die aanvankelijk op grond van artikel 56a van de WVO en vervolgens op grond van artikel 12.2.11 van de WEB zijn aangewezen, is omgezet in diploma-erkenning. De betreffende instellingen zijn hier­over reeds door Cfi geïnformeerd en hoeven zich derhalve niet meer voor diploma-erkenning aan te melden.

2.2. Bekostigde instellingen en niet-bekostigde opleidingen educatie

[Vervallen per 22-06-2013]

Voor bekostigde instellingen die niet-bekostigde opleidingen educatie willen aanbieden, geldt dezelfde procedure als voor particuliere instellingen: zij moeten een aanvraag voor diploma-erkenning indienen conform de procedure zoals beschreven in § 2.3 tot en met § 2.7.

2.3. Aanmeldingsformulier (CFI 60047)

[Vervallen per 22-06-2013]

De aanmelding voor diploma-erkenning van opleidingen educatie kan uitsluitend geschieden door middel van het formulier ”Verzoek om diploma-erkenning niet bekostigde educatie”(CFI 60047). Instellingen kunnen dit formulier aanvragen bij:

 • het Informatiecentrum Onderwijs van Cƒi (CFI/ICO, telefoonnummer: 079-3232666).

2.4. Procedure en inzendtermijn

[Vervallen per 22-06-2013]

Aanvragen voor diploma-erkenning kunnen het hele jaar worden ingezonden. Ingevolge artikel 1.4a.1, vijfde lid van de WEB wordt op een aanvraag binnen 3 maanden beslist. Het formulier met verplichte bijlagen (§ 2.5) kan worden gezonden naar:

 • Centrale Financiën Instellingen,

  Productgroep FTO/BPL,

  Postbus 606,

  2700 ML Zoetermeer

Een aanvraag om diploma-erkenning wordt per opleiding beoordeeld. Een aanvraag wordt door Cƒi voor advies voorgelegd aan de inspectie. Daarbij wordt de inspectie verzocht de aanvraag op kwalitatieve aspecten te toetsen.

2.5. Verplicht in te zenden gegevens

[Vervallen per 22-06-2013]

Om voor diploma-erkenning in aanmerking te komen moet de instelling gegevens overleggen waaruit blijkt dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is of zal zijn en dat de instelling voldoet aan de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in artikel 1.4a.1, eerste lid, van de WEB.

Het gaat hierbij dan om de bepalingen met betrekking tot de kwaliteitszorg (artikel 1.3.6) en het onderwijs, hoofdstuk 7:

Op grond van deze bepalingen moeten tezamen met het aanmeldingsformulier de volgende bijlagen worden meegezonden:

2.6. Toelichting op de mee te zenden gegevens

[Vervallen per 22-06-2013]

a. Beschrijving stelsel van kwaliteitszorg

[Vervallen per 22-06-2013]

In de beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg moet in ieder geval worden aangegeven:

 • op welke opleidingen het stelsel van toepassing zal zijn en welke methodes van kwaliteitsbeoordeling gehanteerd gaan worden;

 • op basis van welke deskundigheid onafhankelijke deskundigen worden betrokken bij de regelmatige beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs-, welke werkzaamheden ze verrichten en hoe dikwijls ze worden ingeschakeld;

 • de verbindingen die worden gelegd tussen de taakstelling, de realisatie en de consequenties die voor de toekomst worden getrokken;

 • de wijze waarop het kwaliteitszorgstelsel regelmatig intern en extern geëvalueerd zal worden, daarbij worden de criteria waarmee de instelling de eigen prestaties waardeert, duidelijk geëxpliciteerd;

 • welke regelmaat van beoordeling gehanteerd gaat worden.

b. de onderwijs- en examenregeling

[Vervallen per 22-06-2013]

Alleen in geval van opleidingen educatie waarvoor de minister eindtermen heeft vastgesteld moet een onderwijs-en examenregeling worden overgelegd. Voor de volledigheid meld ik nog dat het vavo en NT2-opleidingen hiervan zijn uitgezonderd .

c. een omschrijving van de procedures van de commissie van beroep voor de examens

[Vervallen per 22-06-2013]

Aangetoond moet worden of het bevoegd gezag een commissie van beroep heeft ingesteld uitgaande van de vereisten in artikel 7.5.1 van de WEB.

2.7. Brin-nummer

[Vervallen per 22-06-2013]

a. Instellingen zonder BRIN-nummer: blanco BRIN-formulier

[Vervallen per 22-06-2013]

Voor diploma-erkenning dient een instelling over een zogenaamd BRIN-nummer (Instellingsnummer en bevoegd gezagnummer) te beschikken. Diploma-erkenning zonder BRIN-nummer is niet mogelijk.

Instellingen zonder BRIN-nummer ontvangen tezamen met het door hen te vragen aanmeldingsformulier (Cfi 60047) ook een blanco BRIN-formulier. Beide formulieren dienen volledig en gelijktijdig aan Cfi te worden gezonden, zodat het BRIN-nummer kan worden aangemaakt. De instelling wordt daarna van zijn BRIN-nummer op de hoogte gebracht.

b. Wijzigingen bij reeds geregistreerde gegevens: BRIN-mutatieformulier

[Vervallen per 22-06-2013]

Na toekenning van het BRIN-nummer ontvangt de instelling het BRIN-mutatieformulier met voorbedrukte gegevens. Wijziging van reeds geregistreerde gegevens van een instelling, kan uitsluitend via dit BRIN-mutatieformulier. Het bevoegd gezag van de instelling dient de te wijzigen gegevens op het mutatieformulier te vermelden.

De voorlichtingspublicatie ”Wijzigingen BRIN-mutatieprocedure en BRIN-mutatieformulier (BMF)” zoals gepubliceerd in Uitleg Gele katern nummer 14 van 24 mei 2000 geeft hierover meer informatie.

3. Jaarlijkse publicatie

[Vervallen per 22-06-2013]

Jaarlijks voor de aanvang van het nieuwe studiejaar wordt door middel van een voorlichtingspublicatie door Cƒi in Uitleg Gele Katern bekendgemaakt welke instellingen toestemming hebben om voor opleidingen educatie diploma’s en certificaten uit te reiken en voor welke door deze instellingen verzorgde opleidingen die diploma-erkenning geldt. De voorlichtingspublicatie zal tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • de naam van de instelling;

 • de door de instelling verzorgde opleidingen waarvan diploma’s / certificaten door de minister erkend zijn;

 • vanaf het 2e jaar van publicatie, in voorkomende gevallen, een waarschuwing als bedoeld in artikel 6a.1.3. van de wet;

 • vanaf het 2e jaar van publicatie, in voorkomende gevallen, de bepaling dat diploma-erkenning van de opleiding, in het studiejaar voorafgaand aan de publicatie, van rechtswege is beëindigd als bedoeld in artikel 6a.1.4. van de wet.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

ir. A. J. Degens,

hoofddirecteur centrale financiën instellingen

Terug naar begin van de pagina