Instellingsbesluit ICN 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 21-07-2000 t/m 31-12-2003

Instellingsbesluit ICN 2000

De Minister van Economische Zaken;

Overwegende:

dat de instellingstermijn van de Interdepartementale Commissie voor normalisatie en certificatie (ICN) met ingang van 1 januari 2000 is verstreken;

dat de ministerraad op 12 mei 2000 akkoord is gegaan met de aanbeveling uit het evaluatierapport van de ICN om de instellingstermijn van deze commissie met vier jaar te verlengen;

dat het derhalve wenselijk is de ICN opnieuw in te stellen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Er is een Interdepartementale Commissie voor normalisatie en certificatie (ICN).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De ICN ressorteert onder het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

De ICN heeft tot taak:

 • a. adviseren van de Minister van Economische Zaken dan wel de ministers die het aangaat, over het overheidsbeleid inzake normalisatie, certificatie en accreditatie, zowel op nationaal als op internationaal niveau;

 • b. voorbereiden van dit beleid via onderlinge afstemming tussen de betrokken ministeries, ontwikkeling van algemene richtlijnen en bevordering van de uitvoering van het beleid;

 • c. bevorderen van een gecoördineerd interdepartementaal beleid ten aanzien van de relatie tussen regelgeving enerzijds en normalisatie, certificatie en accreditatie anderzijds;

 • d. bevorderen van onderlinge afstemming van de implementatie van EG-regelgeving, die is gericht op een algemene verwijzing naar normen;

 • e. bevorderen van onderlinge afstemming tussen de verschillende ministeries over de bestuurlijke en financiële betrokkenheid bij de instellingen en organisaties op het gebied van normalisatie, certificatie en accreditatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De Minister van Economische Zaken wijst de voorzitter, tevens lid, aan.

 • 2 De Minister van Economische Zaken wijst de secretaris, tevens lid, aan.

 • 3 De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wijzen elk een ambtenaar als lid aan, en wijzen elk een ambtenaar als plaatsvervangend lid aan.

 • 4 De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu wijst een ambtenaar van het directoraat-generaal Milieubeheer en een ambtenaar van het directoraat-generaal Volkshuisvesting als lid aan, en wijst van elk van de twee genoemde directoraten-generaal een ambtenaar als plaatsvervangend lid aan.

 • 5 De Ministers van Defensie, van Financiën en van Buitenlandse Zaken kunnen een ambtenaar als lid aanwijzen, en een ambtenaar als plaatsvervangend lid aanwijzen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De ICN kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen, al dan niet uit haar midden, werkgroepen instellen.

 • 2 De ICN kan nadere regels stellen omtrent haar werkwijze en de werkwijze van de in het eerste lid bedoelde werkgroepen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De ICN brengt eenmaal per twee jaar verslag uit van haar werkzaamheden aan de Minister van Economische Zaken.

 • 2 De ICN stelt voor 1 september 2003 een evaluatierapport op waarin zij aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling. Het rapport wordt aangeboden aan de Minister van Economische Zaken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

 • 2 Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit ICN 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 juli 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina