Regeling capaciteitsplannen Elektriciteitswet 1998

[Regeling vervallen per 14-07-2004.]
Geldend van 10-10-2002 t/m 13-07-2004

Regeling capaciteitsplannen Elektriciteitswet 1998

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998,

Besluit:

Paragraaf 1. Definities

[Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 14-07-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. belasting:

het vermogen dat van een knooppunt van het primaire net wordt getransporteerd naar de daarop aangesloten delen van het secundaire net van de desbetreffende netbeheerder of van andere netbeheerders, naar de daarop aangesloten netten van ontheffinghouders en naar de daarop aangesloten afnemers, waarbij invoeding kleiner dan 10 MW die plaatsvindt op een net met een lager spanningsniveau, op aangesloten netten van ontheffinghouders of op een aansluiting kan worden verdisconteerd;

b. capaciteitsplan:

de ramingen van de totale behoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit, bedoeld in artikel 21 van de wet;

c. invoeding:

het vermogen dat naar een knooppunt van het primaire net wordt getransporteerd vanuit de daarop aangesloten delen van het secundaire net van de desbetreffende netbeheerder of van andere netbeheerders, vanuit de daarop aangesloten netten van ontheffinghouders en vanaf de daarop aangesloten afnemers, waarbij enige belasting kan worden verdisconteerd op aangesloten netten van ontheffinghouders of op een aansluiting;

d. knelpunt:

een onderdeel van een net dat de omvang en de kwaliteit van het transport van elektriciteit over het net zodanig beperkt dat de netbeheerder van dat net naar verwachting niet alle verzoeken om transport van elektriciteit als bedoeld in artikel 24 van de wet kan uitvoeren;

e. knooppunt:

een onderdeel van een net waarop één of meer netten van anderen dan de netbeheerder van dat net zijn aangesloten, dan wel waarop één of meer afnemers zijn aangesloten, waar het net zich vertakt of waar vermogen getransformeerd wordt naar een ander spanningsniveau;

f. ontheffinghouder:

een rechtspersoon als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de wet;

g. planperiode:

de periode, bedoeld in artikel 2;

h. primaire net:

alle knooppunten, verbindingen tussen knooppunten onderling en verbindingen tussen knooppunten en een net van een ander dan de desbetreffende netbeheerder met een spanningsniveau van 25 kV of hoger, alsmede alle knooppunten met een transportbelasting van ten minste 10 MW op een spanningsniveau van ten minste 10 kV;

i. secundaire net:

de delen van het net van een netbeheerder die niet tot het primaire net gerekend worden;

j. transportcapaciteit:

de capaciteit van het net of van een deel van het net om afname, invoeding of uitwisseling op dit net of deel van het net mogelijk te maken;

k. uitwisseling van elektriciteit:

het vermogen dat van of naar een knooppunt van het primaire net van een netbeheerder wordt getransporteerd over de verbinding tussen dat knooppunt en een net van een andere netbeheerder of een buitenlands net;

l. wet:

de Elektriciteitswet 1998.

Paragraaf 2. Het capaciteitsplan

[Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 Iedere netbeheerder dient bij de directeur van de dienst een capaciteitsplan in voor de planperiode die zeven kalenderjaren bedraagt en aanvangt op 1 januari van het jaar dat volgt op het tijdstip van indiening van het capaciteitsplan.

 • 2 De eerste maal na inwerkingtreding van deze regeling wordt het capaciteitsplan ingediend voor 1 december 2000. De volgende malen wordt het capaciteitsplan steeds ingediend voor 1 december van het tweede jaar nadat het voorafgaande capaciteitsplan moest worden ingediend.

Artikel 3

[Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 Het capaciteitsplan bevat voldoende informatie over de onderwerpen, genoemd in de artikelen 4 tot en met 10, en is, voorzover relevant, opgezet met gebruikmaking van de modellen die in de bijlage bij deze regeling zijn opgenomen.

 • 2 De netbeheerder neemt op individuele afnemers te herleiden informatie over de onderwerpen, bedoeld in de artikelen 4 tot en met 10, op in een afzonderlijke, als vertrouwelijk aan te merken bijlage bij het capaciteitsplan, die alleen aan de directeur van de dienst wordt verstrekt.

Artikel 4

[Vervallen per 14-07-2004]

De netbeheerder geeft in zijn capaciteitsplan:

 • a. een overzicht van zijn net, alsmede van de belangrijkste veranderingen in dit net in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de planperiode;

 • b. een langetermijnvisie op de ontwikkeling van belasting en invoeding en de daaruit resulterende scenario's voor de vraag naar transportcapaciteit;

 • c. voor elk jaar van de planperiode en voor elk van de scenario's een prognose voor het primaire net en eventuele relevante delen van het secundaire net;

 • d. een inventarisatie en analyse van knelpunten die in het primaire net kunnen optreden en het verwachte jaar van optreden;

 • e. een visie op de ontwikkeling van zijn net en een uitwerking van mogelijke oplossingen voor knelpunten die in het primaire net kunnen optreden.

Artikel 5

[Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De netbeheerder maakt bij het opstellen van de prognoses, bedoeld in artikel 4, onderdeel c, zoveel mogelijk gebruik van de prognoses van afnemers, waarbij hij significante verschillen tussen zijn prognoses en de prognoses van afnemers toelicht.

 • 2 De netbeheerder stemt zijn prognoses zoveel mogelijk af met de prognoses van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de prognoses van de netbeheerders van de netten waarmee zijn net verbonden is.

Artikel 6

[Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De netbeheerder licht de lange termijn visie, bedoeld in artikel 4, onderdeel b, toe door middel van een overzicht van:

  • a. een overzicht van de ontwikkeling van de capaciteitsvraag in relatie tot de trendmatige groei, productieontwikkeling, technologische ontwikkelingen in apparatuur en installaties, uitbreidingsplannen voor woningbouw en industrie en andere voor de capaciteitsvraag relevante projecten;

  • b. bijzondere omstandigheden bij afnemers die op de belasting of de invoeding van elektriciteit in de knooppunten van zijn net van invloed kunnen zijn, en

  • c. de door hem verwachte wijziging van de uitwisseling van elektriciteit met andere netbeheerders en van het elektriciteitstransport over zijn net, waarbij hij zoveel mogelijk gebruik maakt van gegevens die hij van de andere netbeheerders heeft verkregen.

 • 2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geeft, in aanvulling op de informatie, bedoeld in het eerste lid, ter toelichting van de prognoses, bedoeld in artikel 4, onderdeel e, een overzicht van de wijziging van de uitwisseling met de netten van buitenlandse netbeheerders, zoveel mogelijk gestaafd met informatie die is verstrekt door de beheerder van het buitenlandse net en door afnemers, leveranciers en handelaren.

Artikel 7

[Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De netbeheerder stelt in het capaciteitsplan in ieder geval twee transportscenario's op, die een consistent overzicht geven van de transporten over zijn net voor elk jaar van de planperiode uitgaande van een op een coherente visie gebaseerde combinatie van prognoses voor de belasting, invoeding en uitwisseling van elektriciteit.

 • 2 Bij het opstellen van de transportscenario's worden de gemaakte vooronderstellingen die aan elk transportscenario ten grondslag liggen, toegelicht.

Artikel 8

[Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De netbeheerder stemt zijn transportscenario's zoveel mogelijk af met de transportscenario's van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de transportscenario's van de netbeheerders van de netten waarmee zijn net verbonden is.

 • 2 De netbeheerder licht de mogelijke gevolgen van de transportscenario's voor het gebruik van zijn net toe.

Artikel 9

[Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De netbeheerder bepaalt de te verwachten knelpunten in zijn primaire net met behulp van de analyse van de transportscenario's, bedoeld in het eerste lid, en beschrijft deze knelpunten, alsmede reeds bestaande knelpunten, met gebruikmaking van de modellen 1 en 2 in de bijlage bij deze regeling.

 • 2 In aanvulling op het tweede lid bepaalt en beschrijft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de te verwachten en reeds bestaande knelpunten met betrekking tot het uitvoeren van systeemdiensten.

Artikel 10

[Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De netbeheerder geeft in het capaciteitsplan een overzicht van de wijzigingen van het net die hij noodzakelijk acht en beschrijft daarbij:

  • a. de voorgenomen projecten tot uitbreiding van zijn net die bedoeld zijn om knelpunten in het primaire net op te lossen, waarbij opgave wordt gedaan van de aard van elke uitbreiding, het jaar dat met de werkzaamheden begonnen zal worden en de verwachte duur van de werkzaamheden;

  • b. de voorgenomen projecten tot vervanging van delen van zijn net die bedoeld zijn om knelpunten in het primaire net op te lossen, waarbij opgave wordt gedaan van de aard van elke vervanging, het jaar dat met de werkzaamheden begonnen zal gaan worden en de verwachte duur van de werkzaamheden;

  • c. het aantal in de eerste twee jaren van de planperiode te bouwen of te vervangen stations, transformatoren, kilometers kabel en overige componenten die bedoeld zijn voor uitbreiding of vervanging van delen van zijn secundaire net, onderscheiden naar spanningsniveau;

  • d. de wijzigingen van de netten van andere netbeheerders die van invloed zijn op de knelpunten in zijn primaire net.

 • 2 De netbeheerder licht toe in hoeverre de wijzigingen, bedoeld in het eerste lid, de knelpunten, bepaald op grond van artikel 9, verminderen of oplossen. Hij geeft tevens aan welke maatregelen hij neemt indien als gevolg van de voorgenomen wijzigingen van het net nieuwe knelpunten ontstaan.

 • 3 Indien de netbeheerder bepaalde knelpunten in zijn primaire net beoogt op te lossen met operationele maatregelen, beschrijft hij de aard van die oplossingen en de verwachte doelmatigheid daarvan.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juli 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling capaciteitsplan Elektriciteitswet 1998

[Vervallen per 14-07-2004]

Opzet van een capaciteitsplan

 • 1. Inleiding

 • 2. Beschrijving van de capaciteit van het huidige net

  • -

   overzicht van de belangrijkste veranderingen in het net in de afgelopen twee jaar

  • -

   overzicht van het huidige net (eventueel schematisch)

 • 3. Lange termijn visie op de capaciteitsvraag en vertaling hiervan in transportscenario's

  • -

   ontwikkeling van de capaciteitsvraag in relatie tot:

  • -

   trendmatige groei

  • -

   verwachte ontwikkeling van productie

  • -

   technologische ontwikkelingen in apparatuur en installaties

  • -

   uitbreidingsplannen woningbouw

  • -

   uitbreidingsplannen industrie

  • -

   overige voor de capaciteitsvraag relevante projecten

 • 4. Inschatting van het capaciteitsbeslag van de netten

  • -

   uitwerking van het benodigde capaciteitsbeslag in het primaire net

  • -

   uitwerken van de scenario's volgens welke de ontwikkeling van de vraag naar transportcapaciteit kan plaatsvinden

 • 5. Inventarisatie van analyse en knelpunten

 • 6. Uitwerking van mogelijke oplossingen van knelpunten

  • -

   uitwerking op het niveau van het primaire net

  • -

   uitwerking op het niveau van de overige delen van het net

 • 7. Bijlagen

  • -

   model 1

  • -

   model 2

  • -

   begrippenlijst

  • -

   vertrouwelijke informatie (optioneel)

Bijlage 2. behorende bij artikel 9, tweede lid, van de Regeling capaciteitsplannen Elektriciteitswet 1998

[Vervallen per 14-07-2004]

Model 1

[Vervallen per 14-07-2004]

Bijlage 41617.png
Scenario 1
Bijlage 41618.png
Scenario 2

Toelichting:

Dit model beschrijft per knooppunt:

 • -

  de locatie van het knooppunt;

 • -

  de spanning(en) in kV op het knooppunt;

 • -

  de invoeding/belasting/uitwisseling in MW en MVar per jaar van de planperiode (het jaar `nul' is het kalenderjaar voorafgaand aan de planperiode).

Indien gewenst kunnen aparte tabellen voor invoeding, belasting of uitwisseling worden opgesteld.

Model 1 wordt opgesteld per scenario voor belasting, invoeding of uitwisseling.

Bijlage 3. behorende bij artikel 9, tweede lid, van de Regeling capaciteitsplannen Elektriciteitswet 1998

[Vervallen per 14-07-2004]

Model 2

[Vervallen per 14-07-2004]

Bijlage 41619.png

Toelichting:

Dit model beschrijft:

 • -

  de locatie van het station of verbinding met een knelpunt;

 • -

  het scenario dat de netbeheerder heeft gebruikt bij de bepaling van de belastingsgraad.

 • -

  per jaar de belastingsgraad (%) van het station of verbinding die met inachtneming van de kwaliteitscriteria beschikbaar is;

 • -

  de capaciteit in MVA van het station of verbinding.

De gesignaleerde knelpunten kunnen resulteren in vervangings- en/of uitbreidingsprojecten en zijn vaak afhankelijk van de ontwikkeling van het aanwezige en operationele productievermogen qua plaats en tijd en van de groei van afname. Ook de gevolgen van de bijbehorende netaanpassingen worden weergegeven.

De belastingsgraad van een station of verbinding wordt bepaald op basis van de in de Netcode genoemde criteria.

Bijlagen bij de Regeling capaciteitsplannen Elektriciteitswet 1998

[Vervallen per 14-07-2004]

MODEL 10

[Vervallen per 14-07-2004]

Ontwikkeling van de transportcapaciteit

           

bij netaanpassingen

   

Locatie

Spanning

Jaar

             
   

0

1

2

3

4

5

6

7

                   
                   
                   

Model 10 omschrijft per netaanpassing:

 • Kolom 1 : de locatie van de netaanpassing;

 • Kolom 2 : de spanning(en) in kV waarop de netaanpassing plaatsvindt;

 • Kolom 3-10 : de ontwikkeling van de beschikbare transportcapaciteit in MVA per jaar.

De jaren 1 tot en met 7 zijn de jaren van de planperiode en het jaar `nul' is het kalenderjaar voorafgaand aan de planperiode.

Terug naar begin van de pagina