Besluit andere taken Pensioen- en Uitkeringsraad

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 25-08-2000 t/m 31-12-2010

Besluit van 8 juli 2000, houdende toekenning van andere taken aan de Pensioen- en Uitkeringsraad (Besluit andere taken Pensioen- en Uitkeringsraad)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 mei 2000, kenmerk DVVB/MB-U-2065401;

Gelet op artikel 3, onderdeel b, van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad;

De Raad van State gehoord (advies van 19 mei 2000, nummer W13.00.0182/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2000, kenmerk DVVB/MB-U-2085174;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

De Pensioen- en Uitkeringsraad is belast met het verstrekken van een vergoeding op grond van de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie naoorlogse generatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 februari 2000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit andere taken Pensioen- en Uitkeringsraad.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 juli 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de vierentwintigste augustus 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina