Subsidieregeling modernisering onderwijsleermethoden primair onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 14-10-2000 t/m 30-12-2004

Subsidieregeling modernisering onderwijsleermethoden primair onderwijs

De Staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

  • artikel 3, tweede lid van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt onder school verstaan:

  • a. een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, bekostigd uit de openbare kas op basis van de Wet op het primair onderwijs,

  • b. een school of instelling voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, bekostigd uit de openbare kas op basis van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van de regeling is het verlenen van een subsidie in het jaar 2000 als eenmalige bijdrage in een modernisering van de leermethoden voor de Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en de kennisgebieden als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder e van de Wet op het primair onderwijs en artikel 13, eerste, onder e van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 3. Subsidiebedrag en betaalbaarstelling

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De subsidie bedraagt voor de in artikel 1 bedoelde scholen een vast bedrag per school van f 2.390,00 en een bedrag per leerling van f 56,25.

  • 2 De subsidie wordt verleend in het jaar 2000 en betaalbaar gesteld in de maand oktober.

Artikel 4. Vaststelling subsidie en verantwoording

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De subsidie wordt als bestemmingsbedrag aan de school verleend.

  • 2 De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat de school in de aanvraag vaststelling rijksvergoeding (AVR) over het jaar 2000 en/of 2001 aangeeft hoe deze eenmalige bijdrage is besteed en welke leermethoden op grond van deze subsidieregeling vervangen zijn.

  • 3 De subsidie wordt verleend aan de school waar leerlingen ingeschreven staan op de teldatum 1 oktober 1999.

  • 4 Voor de bepaling van het aantal leerlingen zal worden uitgegaan van de door het bevoegd gezag gevalideerde telgegevens op 1 oktober 1999. Dit aantal leerlingen wordt voor de bekostiging verhoogd met 3%, zijnde het instroomcorrectiepercentage voor de opvang van de reguliere groei. Indien de school vanwege een groei van het aantal leerlingen gebruik kan maken van de groeiregeling zijn de gevalideerde gegevens op de desbetreffende groeitellingen maatgevend: voor het basisonderwijs is dit de datum 1 maart 2000 en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs de datum 16 januari 2000.

  • 5 De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien uit de aanvraag vaststelling rijksvergoeding blijkt dat deze niet is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking op een door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen te bepalen tijdstip.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling modernisering onderwijsleermethoden primair onderwijs’.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina