Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen Wp
Wp 2000
Wp2000
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0011470
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Accountantsprotocol vervoerders 2017
 3. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 4. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 5. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen
 8. Besluit aanwijzing vervoersdienst bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie Limburg tot verlenen, wijzigen of intrekken concessies regionaal openbaar vervoer per trein
 9. Besluit aanwijzing vervoersdienst College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Drenthe openbaar vervoer per trein
 10. Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Overijssel regionaal openbaar vervoer per trein
 11. Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Zuid-Holland regionaal openbaar vervoer per trein
 12. Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein met bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Bestuur Regio Twente tot verlenen, wijzigen of intrekken van concessies
 13. Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Rotterdam
 14. Besluit aanwijzing vervoersdienst voor regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Arnhem Nijmegen
 15. Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein knooppunt Arnhem-Nijmegen
 16. Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein regio Limburg (Maastricht-Kerkrade)
 17. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland
 18. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland (Zevenaar-Doetinchem)
 19. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein Knooppunt Arnhem Nijmegen
 20. Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar vervoer per trein in de Regio Twente
 21. Besluit ambulancezorgvoorzieningen
 22. Besluit hoofdrailnet
 23. Besluit intrekking VOC-status ’s-Hertogenbosch
 24. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 25. Besluit personenvervoer 2000
 26. Besluit toekenning bevoegdheid artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 gedeputeerde staten provincie Fryslân
 27. Besluit toekenning bevoegdheid ex artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen
 28. Besluit wegvervoer goederen
 29. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 30. Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer
 31. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 32. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 33. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 34. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 35. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 36. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2022
 37. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2022
 38. Regeling toezicht uitvoeringsverordening nieuwe personenvervoerdiensten per trein zonder concessie
 39. Uitvoeringsregeling kwaliteit taxivervoer 2011
 40. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (gebruik elektronisch vervoerbewijs openbaar vervoer)
 41. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (invoering concessies personenvervoer van en naar de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog)
 42. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (invoering vereiste vakbekwaamheid taxibestuurder)
 43. Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000, enz. (invoering boordcomputer taxi, afschaffing vergunning collectief personenvervoer, elektronisch vervoerbewijs)
 44. Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (verbieden van vervoer van personen in aanhangwagens en laadruimten van motorvoertuigen en bromfietsen)
 45. Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (invoering transparante tariefstructuur)
 46. Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer
 2. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 3. Beleidsregel ontheffing leer-werk-traject taxi
 4. Beleidsregel tijdelijk bewijsschrift taxi
 5. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
 6. Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 6.9
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 3.2, 4.1
 3. Accountantsprotocol vervoerders 2017
  Tekst: tekst
  Bijlage: Uitleg van enkele relevante bepalingen en termen uit de Wet personenvervoer 2000 en verwante regelgeving
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies
  Bijlage: II
 7. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 8. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 9. Beleidsregels Taxicentrales
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
  Bijlage: bijlage
 11. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: I
 12. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie B.V. 2020
  Artikel: 2
 13. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 8
 14. Besluit gevonden voorwerpen
  Artikel: 3
 15. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 16. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
  Artikelen: 2, 3
 17. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 3.5
 18. Besluit personenvervoer 2000
  Artikelen: 1, 2, 37
 19. Concessiewet personenvervoer per trein
  Artikel: I
 20. Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn
  Artikel: V
 21. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 22. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 23. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 24. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 25. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 26. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 4
 27. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
  Artikel: 4
 28. Regeling kentekens en kentekenplaten
  Artikel: 3
 29. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.6
  Bijlage: V
 30. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.6
 31. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.6
 32. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.6
 33. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.6
 34. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2022
  Artikel: 1.6
  Bijlage: V
 35. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2022
  Artikelen: 1, 6
  Bijlage: III
 36. Regeling taxibestuurders 2005
  Bijlage: 1
 37. Regeling transitokentekens
  Artikel: 4
 38. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  Artikelen: 1, 59
 39. Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000
  Tekst: tekst
 40. Spoorwegwet
  Artikel: 118
 41. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 23
 42. Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds
  Artikelen: 1, 5
 43. Uitvoeringsregeling kwaliteit taxivervoer 2011
  Artikel: 1
 44. Verzamelwet IenM 2018
 45. Verzamelwet IenW 2019
 46. Verzamelwet IenW 2020
 47. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 48. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 83
 49. Wet BDU verkeer en vervoer
  Artikel: 1
 50. Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden
 51. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 3
 52. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 53. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 72
 54. Wet open overheid
  Artikel: 9.40
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 55. Wijzigingswet Mededingingswet (omvormen bestuursorgaan Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan)
  Artikel: IX
 56. Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (implementatie richtlijn 2007/58/EG, enz.)
 57. Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (tweede tranche uitvoeringsmaatregelen kabinetsstandpunt «Spoor in beweging», enz.)
 58. Wijzigingswet Wet personenvervoer 2000 (invoering delegatiebepalingen regulering systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening openbaar vervoer)
 59. Wijzigingswet Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer)
  Artikelen: III, IV
 60. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)
  Artikel: XVIC

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-10-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456
Wijziging 07-12-2022 Stb. 2022, 545 36155
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2013, 233 33184
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 642 30683
Wijziging 13-04-2006 Stb. 2006, 222 30210
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 172 27639
Wijziging 22-11-2006
samen met
23-04-2003
Stb. 2006, 642
samen met
Stb. 2003, 265
30683
samen met
27216
Wijziging 08-09-2009
samen met
06-07-2000
Stb. 2009, 387
samen met
Stb. 2000, 314
26456
Wijziging 05-04-2023 Stb. 2023, 148 36268 21-04-2023 Stb. 2023, 149
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 304 35764 19-09-2022 Stb. 2022, 367
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 286 35664 25-06-2021 Stb. 2021, 306
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 249 35358 09-07-2020 Stb. 2020, 250
Wijziging 05-11-2012 Stb. 2012, 556 32845 05-11-2012 Stb. 2012, 556
Wijziging 30-01-2019 Stb. 2019, 61 34914 27-05-2019 Stb. 2019, 204
Wijziging 30-01-2019 Stb. 2019, 61 34914 22-02-2019 Stb. 2019, 103
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2016, 22 34190 23-03-2016 Stb. 2016, 123
Wijziging 23-09-2015 Stb. 2015, 346 34042 25-09-2018 Stb. 2018, 343
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 480 34757 25-01-2018 Stb. 2018, 32
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 361 33965 30-11-2015 Stb. 2015, 473
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2015, 9 33904 24-06-2015 Stb. 2015, 264
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2015, 9 33904 16-04-2015 Stb. 2015, 161
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659 17-12-2014 Stb. 2014, 558
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 10-12-2014 Stb. 2014, 581
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
Wijziging 05-02-2014 Stb. 2014, 73 33733 05-02-2014 Stb. 2014, 73
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2013, 233 33184 13-12-2012 Stb. 2013, 233
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 05-11-2012 Stb. 2012, 556 32845 05-11-2012 Stb. 2012, 556
Wijziging 19-04-2012 Stb. 2012, 213 32666 11-12-2012 Stb. 2012, 654
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2011, 218 32289 05-07-2012 Stb. 2012, 351
t/m 01-01-2011 2) Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 231 32403 21-05-2012 Stb. 2012, 231
Wijziging 26-05-2011
samen met
16-12-2010
Stb. 2011, 289
samen met
Stb. 2011, 218
32424
samen met
32289
24-08-2011 Stb. 2011, 436
Wijziging 26-05-2011 Stb. 2011, 289 32424 30-08-2011 Stb. 2011, 421
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 208 32151 27-05-2010 Stb. 2010, 209
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
Wijziging 31-01-2008 Stb. 2008, 63 30959 23-11-2009 Stb. 2009, 506
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 336 31569 08-09-2009 Stb. 2009, 387
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 642 30683 11-12-2006 Stb. 2006, 688
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 642 30683 22-11-2006 Stb. 2006, 642
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 172 27639 11-12-2006 Stb. 2006, 688
Wijziging 10-05-2006 Stb. 2006, 259 30321 21-08-2006 Stb. 2006, 411
Wijziging 13-04-2006 Stb. 2006, 222 30210 06-06-2006 Stb. 2006, 284
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 532 29316 20-10-2005 Stb. 2005, 533
Wijziging 24-11-2005 Stb. 2005, 666 29532 09-12-2005 Stb. 2005, 667
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 172 27639 09-12-2004 Stb. 2005, 172
Wijziging 02-03-2005 Stb. 2005, 164 28802 21-04-2005 Stb. 2005, 243
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2005, 28 29469 24-02-2005 Stb. 2005, 122
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 18-03-2004 Stb. 2004, 141 28977 20-12-2004 Stb. 2004, 740
Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 265 27216 20-12-2004 Stb. 2004, 740
Wijziging 18-03-2004 Stb. 2004, 141 28977 09-07-2004 Stb. 2004, 399
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 19-05-2003 Stb. 2003, 216
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 29-11-2001 Stb. 2001, 637
01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337
01-01-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 14-12-2000 Stb. 2000, 564

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 79 , Artikel 104 , Artikel 5c1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 66a2)
Naar boven