Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-05-2018 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.14a
 2. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 33
 3. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 1
 4. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
  Artikel: 2
 5. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
  Bijlage: Gevoelige gegevens kentekenregister
 7. Beleidsregels handhaving door het CBP
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 10. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.14
 11. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 1
 12. Besluit identificatie en registratie van dieren
  Artikel: 5
 13. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikelen: 3, 4a, 14
 14. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 15. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 16. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 17. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 18. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 19. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 20. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 21. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 22. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 23. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 24. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 25. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 7.11
 26. Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden voor inkoop (ARBIT-2016, ARIV-2016, ARVODI-2016)
  Bijlage: Algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten 2016 (ARBIT-2016)
 27. Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag
  Artikel: 1
 28. Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur
  Artikel: 1
 29. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
  Artikel: 1
 30. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 31. Dienstenwet
  Artikelen: 16, 59
 32. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 3
 33. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 3.1.4
 34. Kadasterwet
  Artikelen: 3a, 3b, 7t
 35. Kentekenreglement
  Artikelen: 1, 7
 36. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 37. Postwet 2009
  Artikel: 46
 38. Regeling SUWI
  Bijlage: I
 39. Regeling energieprestatie gebouwen
  Artikelen: 3a, 6, 7k
 40. Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
  Artikel: 12
 41. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 1.3
 42. Regeling identificatie en registratie van dieren
  Artikel: 38gg
 43. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
  Artikel: 2
 44. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 1.1
 45. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 1.2
 46. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 47. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikelen: 1, 2
 48. Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
  Artikel: 15a
 49. Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Artikel: 7
 50. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
  Artikel: 1
 51. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 1
 52. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 53. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 2.5, 2.5e, 4.8, 11.1, 11.10, 11.7, 11.7a
 54. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 1, 107
 55. Waterregeling
  Artikel: 6.18
 56. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 1, 129b
 57. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  Artikel: 1
 58. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 5.8
 59. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  Artikel: 4
 60. Wet basisregistratie ondergrond
  Artikel: 26
 61. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 1
 62. Wet controle op rechtspersonen
  Artikel: 1
 63. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.4.3
 64. Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity
  Artikel: 1
 65. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikelen: 1, 4, 12
 66. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 9
 67. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 1, 38d
 68. Wet op de kansspelen
  Artikel: 33g
 69. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 24b, 24h, 24l, 24m, 24k2
 70. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 38d
 71. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 41c, 41d
 72. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 5c
 73. Wet precursoren voor explosieven
  Artikel: 1
 74. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 65
 75. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 1
 76. Wet wegvervoer goederen
  Artikel: 2.9
 77. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 9a, 18g, 69, 70

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina