Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2017.
Geldend van 01-07-2017 t/m 30-04-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Wbp
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0011468
Rechtsgebieden Privacy
Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 3. Beleidsregels handhaving door het CBP
 4. Besluit aanwijzing College bescherming persoonsgegevens voor toezicht verwerking persoonsgegevens door overheidsdiensten (ex bijlage III, bijlage A, § 3, onder a, uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250)
 5. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999
 6. Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand
 7. Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
 8. Besluit Gedragscode Slimme meters
 9. Besluit Jeugdwet
 10. Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp
 11. Besluit langdurige zorg
 12. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 13. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 14. Bestuursreglement Autoriteit Persoonsgegevens
 15. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
 16. Interimbesluit forensische zorg
 17. Meldingsbesluit Wbp
 18. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid archief Afdeling Financiële en Administratieve Zaken (FAZ), Financieel-economische Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005
 19. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
 20. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie IenM
 21. Regeling inzage- en correctierecht UWV
 22. Regeling inzage- en correctierecht Vervangingsfonds en Participatiefonds
 23. Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens
 24. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
 25. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
 26. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW
 27. Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor gegevensbescherming OCW
 28. SZW-intrekkingsregeling 2008
 29. Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening
 30. Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens
 31. Vrijstellingsbesluit Wbp
 32. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 33. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 2. Beleidsregels vergunningverlening Processor BCR's

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet enige wetten Ministerie van Veiligheid en Justitie (brengen van een aantal zelfstandige bestuursorganen onder werking van Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 2. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 49, 162, 162a
 6. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikel: 11
 7. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 8. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 9. Bankwet 1998
  Artikel: 9d
 10. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 28, 30
 11. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel CBP richtsnoeren informatieplicht basisscholen onderwijskundig rapport
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
  Bijlage: Het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
 14. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: F
 16. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 17. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
  Artikel: 10
 18. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 19. Beleidsregels handhaving door het CBP
  Artikelen: 1, 2
 20. Beleidsregels machtigingsvereiste
  Tekst: tekst
 21. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 22. Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 2014
  Circulaired.divisie: 8
 23. Beleidsregels vergunningverlening Processor BCR's
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 25. Besluit Gedragscode Slimme meters
 26. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 11i
 27. Besluit SUWI
  Artikelen: 5.20, 5.2b, 5.24, 5a.5
 28. Besluit aanwijzing exameninstellingen voor de binnenvaart 2017
  Artikel: 4
 29. Besluit beperking openbaarheid archief Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (1850) 1947–1989 (1995)
 30. Besluit beperking openbaarheid archief Vreemdelingendossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst 1973–2005
 31. Besluit identificatie en registratie van dieren
  Artikel: 13
 32. Besluit inburgering
  Artikel: 6.8
 33. Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp
  Artikelen: 1, 6
 34. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel: 4
 35. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 36. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 37. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 38. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 39. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 40. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 41. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 42. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 43. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 44. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 45. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
  Artikel: 9
 46. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK
  Artikelen: 8, 13
 47. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015
  Bijlage: : Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken
 48. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013
  Artikel: 3
 49. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2017
  Artikel: 8
 50. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014
  Artikel: 3
 51. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
  Artikel: 13
 52. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
  Artikel: 7
 53. Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
  Artikel: 6
 54. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 7.10
 55. Besluit register deskundige in strafzaken
  Artikel: 11
 56. Besluit vacatiegeld Raad van Advies College bescherming persoonsgegevens
 57. Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden voor inkoop (ARBIT-2016, ARIV-2016, ARVODI-2016)
  Bijlage: Algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten 2016 (ARBIT-2016)
 58. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
 59. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de Eerste Kamer der Staten- Generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946
 60. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 61. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 62. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 63. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 64. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie)
  Bijlage: Basisselectiedocument beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 65. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken)
  Bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 66. Bestuursreglement Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 1
 67. Bevoegdhedenregeling NWO 2017
  Tekst: tekst
 68. Binnenvaartwet
  Artikel: 1
 69. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 70. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 71. Circulaire GBA en woonfraude
  Tekst: tekst
 72. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  Tekst: tekst
 73. Circulaire overdracht personeelsgegevens door rijkswerkgevers bij interdepartementale verplaatsing
  Tekst: tekst
 74. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 75. Controleprotocol gemeentelijke vervoerbedrijven
  Tekst: tekst
 76. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 77. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 78. Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 1
 79. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2008
  Artikel: 5
 80. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2009
  Artikel: 5
 81. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2010
  Artikel: 5
 82. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2011
  Artikel: 5
 83. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2012
  Artikel: 5
 84. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2013
  Artikel: 5
 85. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor gedistilleerd 2005
  Artikel: 7
 86. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2004
  Artikel: 7
 87. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2006
  Artikel: 7
 88. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2007
  Artikel: 7
 89. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2008
  Artikel: 7
 90. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2009
  Artikel: 7
 91. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2010
  Artikel: 7
 92. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2011
  Artikel: 7
 93. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2012
  Artikel: 7
 94. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2013
  Artikel: 7
 95. Informatiecode elektriciteit en gas
  Artikelen: 10.2.3, 10.3.3
  Bijlage: 6
 96. Insiderregeling Financien 2017
  Artikel: 2.4
 97. Interimbesluit forensische zorg
  Artikel: 7
 98. Jeugdwet
  Artikelen: 7.4.0, 1.1, 10.4a
 99. Kadasterwet
  Artikel: 3d
 100. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
  Tekst: tekst
 101. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 102. Loodsenwet
  Artikel: 1
 103. Machtiging inzage personeelsgerelateerde gegevens Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Auditdienst Rijk
  Artikel: 6
 104. Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 15 februari 2017
  Tekst: tekst
 105. Mandaat CBR
  Tekst: tekst
 106. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 107. Mandaatbesluit DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
  Artikel: 4
 108. Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  Artikel: 4
 109. Mandaatbesluit IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  Artikel: 4
 110. Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011
  Artikel: 3
 111. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 1
 112. Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  Artikel: 1
 113. Mandaatregeling pSG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  Artikel: 1
 114. Meldingsbesluit Wbp
  Artikelen: 1, 5
 115. Meldingsregeling Wbp
  Artikelen: 2, 3
 116. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 117. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 118. Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015
  Tekst: tekst
 119. Omzetbelasting, uitvoer van goederen als reizigersbagage
  Tekst: tekst
 120. Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  Artikel: 1
 121. Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit directie BO SZW 2013
  Artikel: 5
 122. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit OBP 2017
  Artikel: 3
 123. Organisatiebesluit Buitenlandse Zaken 2017
  Artikel: 4
 124. Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012
  Artikel: 3
 125. Participatiewet
  Artikel: 6a
 126. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 127. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Bijlagen: 1, 2
 128. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  Bijlagen: 1, 2
 129. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikel: 25
 130. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikelen: 20, 22
 131. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 132. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 133. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 134. Regeling SUWI
  Bijlagen: I, III
 135. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikelen: 1.1, 1.2, 3.5, 6.3
 136. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikelen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6
 137. Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ
  Bijlage: bijlage
 138. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 5
 139. Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
  Artikel: 5
 140. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie IenM
  Artikel: 1
 141. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
  Artikel: 4
 142. Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie
  Artikel: 7
 143. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 5
 144. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 2, 3, 4, 5, 6, 9
 145. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 146. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 1.8
 147. Regeling identificatie en registratie van dieren
  Artikel: 38hh
 148. Regeling inburgering
  Artikel: 6.4
 149. Regeling integriteitsbeleid EZ
  Bijlagen: 1, 2
 150. Regeling inzage- en correctierecht UWV
  Artikel: 1
 151. Regeling inzage- en correctierecht Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 1
 152. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 7.1
 153. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 154. Regeling periodieke audit politiegegevens
  Artikelen: 5, 6
 155. Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
  Artikel: 15b
 156. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 157. Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 1
 158. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Artikelen: 1, 2
  Bijlage: I
 159. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
  Artikelen: 1, 12
 160. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW
  Artikel: 1
 161. Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor gegevensbescherming OCW
  Artikel: 1
 162. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 163. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging verrichten privaatrechtelijke rechtshandelingen door secretaris Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
  Bijlage: Overzicht mandaat en volmacht Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, behorende bij mandaatbesluit
 164. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 7.1
 165. Regels verzoek om zienswijze CBP inzake verwerking persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 166. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Bijlage: 1
 167. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Bijlage: 1
 168. Reglement archief commissie Samson
  Artikel: 3
 169. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikelen: 1.1, 1.2, 5.1, 5.2
 170. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 171. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 172. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 173. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XV
 174. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 1
 175. Spoorwegwet
  Artikel: 97
 176. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 11.1, 11.2, 11.7a
 177. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
  Bijlage: 1
 178. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
  Bijlage: I
 179. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 2.2
 180. Uitvoeringsregeling melding financiële belangen BZK
  Artikel: 4
 181. Vaststellingsbesluit Selectielijst archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994 voor neerslag handelingen Korps Landelijke Politiediensten
  Bijlage: Basisselectielijst voor archiefbescheiden van (regionale) politieorganisaties 2004
 182. Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: II, III
 183. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 184. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 185. Verordening Bestemmingsheffing Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2006
  Artikel: 7
 186. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2007
  Artikel: 7
 187. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2008
  Artikel: 7
 188. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2009
  Artikel: 7
 189. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2010
  Artikel: 7
 190. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2011
  Artikel: 7
 191. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2012
  Artikel: 7
 192. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2013
  Artikel: 7
 193. Verordening HBAG registratie-, verstrekking van gegevens en controle 2007
  Artikel: 2
 194. Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2014
  Tekst: tekst
 195. Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2015
  Tekst: tekst
 196. Veteranenwet
  Artikel: 1
 197. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1d
 198. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 199. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 200. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikelen: 1, 47
 201. Waterschapsbesluit
  Artikel: 6.17
 202. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 42
 203. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 204. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  Artikel: 2
 205. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 15g
 206. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 207. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 38d
 208. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 3a
 209. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 3a
 210. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 1
 211. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1
 212. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 5.1.5, 3.4, 6.1
 213. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 4:91, 5:1b
 214. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 104
 215. Wet politiegegevens
  Artikel: 1
 216. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 33, 33a, 35, 62, 75
 217. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 63j
 218. Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 16
 219. Wet zeevarenden
  Artikel: 1
 220. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 151da, 195g
 221. Wijzigingswet Wet bescherming persoonsgegevens, enz. (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp)
 222. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 35, 87, 88, 89

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2017

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 27-06-2018 Stb. 2018, 298 33861
25-05-2018 Intrekking-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
Wijziging 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 373 33509 13-06-2017 Stb. 2017, 279
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2017, 13 34413 22-02-2017 Stb. 2017, 81
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 230 33662 01-07-2015 Stb. 2015, 281
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 131 33061 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 06-11-2013 Stb. 2013, 450 33554 13-12-2013 Stb. 2013, 564
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 26-01-2012 Stb. 2012, 33 31841 26-01-2012 Stb. 2012, 33
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 12-05-2005 Stb. 2005, 339 29507 15-12-2005 Stb. 2005, 677
Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Wijziging 23-12-2004
samen met
22-04-2004
Stb. 2004, 700
samen met
Stb. 2004, 306
29822
samen met
28168
16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 315 28886 03-08-2004 Stb. 2004, 390
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 21-02-2004 Stb. 2004, 119 28770 11-03-2004 Stb. 2004, 120
Wijziging 07-11-2002 Stb. 2002, 552 24797 25-03-2004 Stb. 2004, 129
Wijziging 07-02-2002 Stb. 2002, 148 25877 09-04-2002 Stb. 2002, 196
Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 664 28075 12-12-2001 Stb. 2001, 664
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-09-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 302 25892 05-07-2001 Stb. 2001, 337
Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337
Naar boven