Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2016.
Geldend van 01-01-2016 t/m 09-03-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.14
 2. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 1
 3. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
  Artikel: 2
 4. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
  Bijlage: Gevoelige gegevens kentekenregister
 6. Beleidsregels handhaving door het CBP
  Artikel: 1
 7. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.14
 8. Besluit digitale overheid
  Artikel: 1
 9. Besluit identificatie en registratie van dieren
  Artikel: 5
 10. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel: 3
 11. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 12. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 13. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 14. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 15. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 16. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 17. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 18. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 19. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 20. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 21. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 22. Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden voor inkoop (ARBIT-2014, ARIV-2014 en ARVODI-2014)
  Bijlagen: 1, 3
 23. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 24. Dienstenwet
  Artikelen: 16, 59
 25. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 3
 26. Kadasterwet
  Artikelen: 3a, 3b, 7t
 27. Kentekenreglement
  Artikelen: 1, 7
 28. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 29. Postwet 2009
  Artikel: 46
 30. Regeling SUWI
  Bijlage: I
 31. Regeling energieprestatie gebouwen
  Artikelen: 3a, 6, 7k
 32. Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
  Artikel: 12
 33. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 1.3
 34. Regeling identificatie en registratie van dieren
  Artikel: 38gg
 35. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
  Artikel: 2
 36. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 1.1
 37. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 1.2
 38. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 39. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikelen: 1, 2
 40. Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
  Artikel: 15a
 41. Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Artikel: 7
 42. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
  Artikel: 1
 43. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 1
 44. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 45. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 2.5, 4.8, 11.1, 11.10, 11.7, 11.7a
 46. Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
  Artikel: 1
 47. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 1, 107
 48. Waterregeling
  Artikel: 6.18
 49. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 1, 129b
 50. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  Artikel: 1
 51. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  Artikel: 4
 52. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 1
 53. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 1
 54. Wet controle op rechtspersonen
  Artikel: 1
 55. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikelen: 1, 4, 12
 56. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 1.1.1
 57. Wet op de kansspelen
  Artikel: 33g
 58. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 24b, 24h, 24l, 24m, 24k2
 59. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 5c
 60. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 65
 61. Wet wegvervoer goederen
  Artikel: 2.9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2018 Intrekking-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
01-01-2016 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 230 33662 01-07-2015 Stb. 2015, 281
01-01-2014 Wijziging 06-11-2013 Stb. 2013, 450 33554 13-12-2013 Stb. 2013, 564
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
01-09-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 302 25892 05-07-2001 Stb. 2001, 337
Naar boven