Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 09-02-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWbp
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0011468
Rechtsgebieden Privacy
Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 2. Beleidsregels CBP handhaving protocolplicht Wet politiegegevens
 3. Beleidsregels handhaving door het CBP
 4. Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand
 5. Besluit gebruik sofi-nummer Wbp
 6. Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp
 7. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 8. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 9. Bestuursreglement College bescherming persoonsgegevens
 10. Interimbesluit forensische zorg
 11. Meldingsbesluit Wbp
 12. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
 13. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie VROM
 14. Regeling inzage- en correctierecht UWV
 15. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
 16. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW
 17. Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor gegevensbescherming OCW
 18. Regeling veteranenregistratie Defensie
 19. Regels voor de boetevaststelling
 20. Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering 2008
 21. Registratieverordening HBD 2005
 22. SZW-intrekkingsregeling 2008
 23. Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening
 24. Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens
 25. Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden bedrijfschap Afbouw 2007
 26. Vrijstellingsbesluit Wbp
 27. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 28. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing verstrekking strafvorderlijke gegevens buiten strafrechtspleging gelegen doeleinden (aanwijzing wet justitiële en strafvorderlijke gegevens)
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 49, 162, 162a
 5. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikelen: 53, 54, 55
 6. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 7. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel CBP richtsnoeren informatieplicht basisscholen onderwijskundig rapport
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel handhavingsbeleid spam 2008
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel handhavingsbeleid spam 2010
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 12. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels handhaving door het CBP
  Artikelen: 1, 2
 14. Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012
  Artikel: 10a
 15. Besluit Commissie van deskundigen Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008
  Bijlage: bijlage
 16. Besluit SUWI
  Artikelen: 5.20, 5.2b, 5.24
 17. Besluit gebruik sofi-nummer Wbp
  Artikel: 7
 18. Besluit gegevens scheepvaart 2007
  Artikelen: 9, 12
 19. Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  Artikelen: 68b, 68c
 20. Besluit inburgering
  Artikel: 6.8
 21. Besluit inkoopkader re-integratiedienstverlening UWV 2009
  Bijlage: bijlage
 22. Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp
  Artikelen: 1, 6
 23. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel: 4
 24. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 25. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 26. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 27. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 28. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Artikel: 2
 29. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 30. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 31. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 32. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 33. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 34. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal Bureau voor de Statistiek
  Artikel: 8
 35. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw
  Artikel: 3
 36. Besluit rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 1
 37. Besluit vacatiegeld Raad van Advies College bescherming persoonsgegevens
 38. Besluit vaststelling Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)
  Bijlage: Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (Arbit), versie Arbit 2010
 39. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring anonieme e-mental health
  Tekst: tekst
 40. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Kabinet der Koningin)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van het Kabinet der Koningin op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 41. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Nationale Ombudsman)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Nationale Ombudsman op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 42. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Algemene Rekenkamer)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Algemene Rekenkamer op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 43. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Kanselarij der Nederlandse Orden)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Kanselarij der Nederlandse Orden op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 44. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 45. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 46. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 47. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 48. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie)
  Bijlage: Basisselectiedocument beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 49. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken)
  Bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 50. Bestuursreglement College bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 15, 18
 51. Binnenvaartwet
  Artikel: 1
 52. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 53. Circulaire GBA en woonfraude
  Tekst: tekst
 54. Circulaire handleiding Wob en Wbp verzoeken
  Tekst: tekst
 55. Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Circulaired.divisie: 9
 56. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 57. Controleprotocol gemeentelijke vervoerbedrijven
  Tekst: tekst
 58. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 59. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 60. Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 1
 61. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2008
  Artikel: 5
 62. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2009
  Artikel: 5
 63. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2010
  Artikel: 5
 64. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2011
  Artikel: 5
 65. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2012
  Artikel: 5
 66. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor gedistilleerd 2005
  Artikel: 7
 67. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2004
  Artikel: 7
 68. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2006
  Artikel: 7
 69. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2007
  Artikel: 7
 70. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2008
  Artikel: 7
 71. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2009
  Artikel: 7
 72. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2010
  Artikel: 7
 73. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2011
  Artikel: 7
 74. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2012
  Artikel: 7
 75. Interimbesluit forensische zorg
  Artikel: 7
 76. Kadasterwet
  Artikel: 3d
 77. Kaderregeling documentaire informatievoorziening SZW 2009
  Artikelen: 8, 25
 78. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 79. Loodsenwet
  Artikel: 1
 80. Mandaat Autoriteit Financiële Markten 2012
  Tekst: tekst
 81. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 82. Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  Artikel: 1
 83. Mandaatregeling pSG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  Artikel: 1
 84. Meldingsbesluit Wbp
  Artikelen: 1, 5
 85. Meldingsregeling Wbp
  Artikelen: 2, 3
 86. Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit directie BO SZW 2011
  Artikel: 6
 87. Regeling SUWI
  Bijlagen: I, III
 88. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikelen: 1.1, 1.2, 3.5, 6.3
 89. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikelen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6
 90. Regeling Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 91. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 5
 92. Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
  Artikel: 5
 93. Regeling beleidsinformatie jeugdzorg 2011
  Bijlagen: II, III
 94. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie VROM
  Artikelen: 1, 2, 5, 6, 8
 95. Regeling bescherming persoonsgegevens V&W
  Artikelen: 1, 2
  Bijlage: 2
 96. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
  Artikel: 4
 97. Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie
  Artikel: 7
 98. Regeling burgerservicenummer
  Bijlage: , bedoeld in artikel 3 van de Regeling Burgerservicenummer
 99. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 5
 100. Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet
  Bijlage: als bedoeld in artikel 6, tweede lid
 101. Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart
  Artikelen: 4, 7
 102. Regeling inburgering
  Artikel: 6.4
 103. Regeling inzage- en correctierecht UWV
  Artikel: 1
 104. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 105. Regeling periodieke audit politiegegevens
  Artikelen: 5, 6
 106. Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ
  Artikel: 2
 107. Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC
  Bijlage: 1
 108. Regeling toezichtbevoegdheden privacyfunctionaris V&W
  Artikel: 1
 109. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
  Artikelen: 1, 12
 110. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW
  Artikel: 1
 111. Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor gegevensbescherming OCW
  Artikel: 1
 112. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 113. Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 6
 114. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 7.1
 115. Regels verzoek om zienswijze CBP inzake verwerking persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 116. Regels voor de boetevaststelling
  Tekst: tekst
 117. Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering 2008
  Artikel: 3
 118. Registratieverordening Bosschap 2010
  Artikel: 3
 119. Registratieverordening HBD 2005
  Artikelen: 3, 19
 120. Registratieverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2004
  Artikelen: 3, 21
 121. Reglement voor het hotelclassificatieregister Bedrijfschap Horeca en Catering
  Artikelen: 1, 3
 122. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 123. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XV
 124. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 1
 125. Spoorwegwet
  Artikel: 97
 126. Telecommunicatiewet
  Artikel: 11.2
 127. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikelen: 1i, 55
 128. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 2.2
 129. Vaststellingsbesluit Selectielijst archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994 voor neerslag handelingen Korps Landelijke Politiediensten
  Bijlage: Basisselectielijst voor archiefbescheiden van (regionale) politieorganisaties 2004
 130. Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: II, III
 131. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 132. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 133. Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006
  Artikel: 11
 134. Verordening Bestemmingsheffing Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2006
  Artikel: 7
 135. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2007
  Artikel: 7
 136. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2008
  Artikel: 7
 137. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2009
  Artikel: 7
 138. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2010
  Artikel: 7
 139. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2011
  Artikel: 7
 140. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2012
  Artikel: 7
 141. Verordening HBAG registratie-, verstrekking van gegevens en controle 2007
  Artikel: 2
 142. Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden bedrijfschap Afbouw 2007
  Artikel: 3
 143. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011
  Artikel: 8
 144. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011
  Artikel: 8
 145. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011
  Artikel: 8
 146. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1d
 147. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
  Bijlage: M54
 148. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 149. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikelen: 1, 47
 150. Waterschapsbesluit
  Artikel: 6.17
 151. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 42
 152. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 153. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 16
 154. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 155. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  Artikelen: 91, 99
 156. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 1
 157. Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 53
 158. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 4:91
 159. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 104
 160. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 33, 33a, 35, 62, 75
 161. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Artikel: 5
 162. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 63j
 163. Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 16
 164. Wet zeevarenden
  Artikel: 1
 165. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 35, 87, 88, 89, 118a
Terug naar begin van de pagina