Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 09-02-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 09-02-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing verstrekking strafvorderlijke gegevens buiten strafrechtspleging gelegen doeleinden (aanwijzing wet justitiële en strafvorderlijke gegevens)
  Tekst: tekst
 2. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 1
 3. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
  Artikel: 2
 4. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister
  Bijlage: : Gevoelige- en niet-gevoelige gegevens kentekenregister
 6. Beleidsregels handhaving door het CBP
  Artikel: 1
 7. Besluit beleidsinformatie jeugdzorg 2011
  Artikel: 1
 8. Besluit gegevens scheepvaart 2007
  Artikel: 1
 9. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel: 3
 10. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 11. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 12. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 13. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 14. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 15. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Artikel: 2
 16. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 17. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 18. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 19. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 20. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 21. Besluit vaststelling Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)
  Bijlage: Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (Arbit), versie Arbit 2010
 22. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 23. Dienstenwet
  Artikelen: 16, 59
 24. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 3
 25. Kadasterwet
  Artikelen: 3a, 3b, 7t
 26. Kentekenreglement
  Artikelen: 1, 7
 27. Postwet 2009
  Artikel: 46
 28. Regeling SUWI
  Bijlage: I
 29. Regeling bescherming persoonsgegevens V&W
  Bijlage: 2
 30. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 1.2
 31. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 32. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikelen: 1, 2
 33. Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ
  Artikel: 1
 34. Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Artikel: 7
 35. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
  Artikel: 1
 36. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 1
 37. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 38. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 2.5, 4.8, 11.1, 11.10, 11.7
 39. Waterregeling
  Artikel: 6.18
 40. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 1, 129b
 41. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  Artikel: 1
 42. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  Artikel: 4
 43. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 1
 44. Wet controle op rechtspersonen
  Artikel: 1
 45. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikelen: 1, 4, 12
 46. Wet op de jeugdzorg
  Artikelen: 1, 2d, 2e
 47. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.52
 48. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 24b, 24h

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  Terug naar begin van de pagina