Wijzigingswet Ziekenfondswet, enz. (herstel beroepsorgaan)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 25-08-2000 t/m 31-12-2005

Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de door de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en de werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (Stb. 1999, 185) niet beoogde wijzigingen in de aanduiding van het orgaan waarbij het personeel van het College voor zorgverzekeringen beroep kan instellen en van het orgaan waarbij door een belanghebbende beroep kan worden ingesteld tegen een besluit van het College in het kader van de kring der verzekerden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, ongedaan te maken alsmede een door die wet onduidelijke tekst van artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen te corrigeren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2006]

Een beroep tegen een besluit als bedoeld in artikel 77, tweede volzin, van de Ziekenfondswet respectievelijk artikel 62, tweede volzin, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zoals die artikelen luiden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet, dat voor die datum bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingesteld op grond van artikel 77 van de Ziekenfondswet respectievelijk artikel 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zoals die artikelen tot dat tijdstip luidden, en waarop nog niet onherroepelijk is beslist, wordt ter behandeling overgedragen aan de bevoegde rechtbank.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 5 juli 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven vierentwintigste augustus 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina