Sanctieregeling Birma 2000

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 30-10-2000 t/m 21-09-2004

Sanctieregeling Birma 2000

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van de Europese Unie van 26 april 2000 (2000/346/GBVB) houdende verlenging en wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB betreffende Birma/Myanmar (Pb EG L 122);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1081/2000 van de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2000 betreffende een verbod op de verkoop en de levering aan en de uitvoer naar Birma/Myanmar van uitrusting die voor binnenlandse repressie of terrorisme kan worden gebruikt, en betreffende het bevriezen van de middelen van bepaalde personen die in dat land belangrijke regeringsposten bekleden (Pb EG L 122);

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 1, artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1081/2000 van de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2000 (Pb EG L 122).

Artikel 3

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Birma 2000.

Artikel 4

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel 1 vervalt met ingang van 30 oktober 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina