Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-07-2000 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 2000

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, achtste lid, van Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PbEG L 355), gelet op artikel 17, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van de Europese Unie houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot premieregelingen (PbEG L 281), en gelet op artikel 2.4, artikel 3.4 en artikel 3.8, van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2000.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 2000.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina