Wet gemeentelijke herindeling Over-Betuwe

[Regeling materieel uitgewerkt per 09-08-2002.]
Geldend van 09-08-2000 t/m heden

Wet van 29 juni 2000 tot gemeentelijke herindeling in de Over-Betuwe

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in de Over-Betuwe te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Bemmel, Elst, Gendt, Heteren, Huissen en Valburg opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling worden de nieuwe gemeenten Overbetuwe en Bemmel ingesteld.

Artikel 3

De nieuwe gemeente Bemmel bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen en de nieuwe gemeente Overbetuwe bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Elst, Heteren en Valburg, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeente Bemmel respectievelijk de nieuwe gemeente Overbetuwe worden de op te heffen gemeente Bemmel respectievelijk de op te heffen gemeente Elst aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen respectievelijk de op te heffen gemeenten Elst, Heteren en Valburg worden de nieuwe gemeente Bemmel respectievelijk de nieuwe gemeente Overbetuwe aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 6

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen worden de op te heffen gemeenten Bemmel respectievelijk Elst belast.

  • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld.

  • 4 De zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 9

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 juni 2000

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de achtste augustus 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Kaart behorende bij de Wet tot gemeentelijke herindeling in de Over-Betuwe

Bijlage 256943.png
Terug naar begin van de pagina