Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-07-2002.]
Geldend van 28-07-2000 t/m heden

Wet van 29 juni 2000 tot gemeentelijke herindeling van West-Overijssel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in West-Overijssel te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven.

Avereest

Brederwiede

Dalfsen

Genemuiden

Gramsbergen

Hardenberg

Hasselt

Heino

Kampen

Nieuwleusen

Olst

Raalte

Steenwijk

Wijhe

IJsselham

IJsselmuiden

Zwartsluis

Artikel 2

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld.

  Dalfsen

  Zwartewaterland

  Hardenberg

  Kampen

  Olst

  Raalte

  Steenwijk

 • 2 In tabel 1 is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

  Tabel 1. Gebiedsbepaling nieuwe gemeenten

  nieuwe gemeente

  bestaande uit de op te heffen gemeenten

  Dalfsen

  Dalfsen

   

  Nieuwleusen

  Zwartewaterland

  Genemuiden

   

  Hasselt

   

  Zwartsluis

  Hardenberg

  Avereest

   

  Gramsbergen

   

  Hardenberg

     

  Kampen

  Kampen

   

  IJsselmuiden

  Olst

  Olst

   

  Wijhe

  Raalte

  Heino

   

  Raalte

  Steenwijk

  Brederwiede

   

  Steenwijk

   

  IJsselham

Paragraaf 2. Grenswijzigingen van gemeenten die niet worden opgeheven

Artikel 3

De grenzen van de gemeenten Zwolle en Staphorst worden gewijzigd zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 3. Bepalingen in verband met de toepassing van de Wet algemene regels herindeling

Artikel 4

In tabel 2 zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen in verband met de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, ten aanzien van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Tabel 2. Aanwijzing op te heffen gemeenten

nieuwe gemeente

aangewezen op te heffen gemeente

Dalfsen

Dalfsen

Zwartewaterland

Hasselt

Hardenberg

Hardenberg

Kampen

Kampen

Olst

Olst

Raalte

Raalte

Steenwijk

Steenwijk

Artikel 5

In tabel 3 zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen in verband met de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Tabel 3. Aanwijzing nieuwe gemeenten

aangewezen nieuwe gemeente

op te heffen gemeente

Dalfsen

Dalfsen

 

Nieuwleusen

Zwartewaterland

Hasselt

 

Genemuiden

 

Zwartsluis

Hardenberg

Avereest

 

Gramsbergen

 

Hardenberg

   

Kampen

Kampen

 

IJsselmuiden

Olst

Olst

 

Wijhe

Raalte

Heino

 

Raalte

Steenwijk

Brederwiede

 

Steenwijk

 

IJsselham

Artikel 6

Artikel 7

 • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen zijn de overeenkomstig de in artikel 4 opgenomen tabel 2 aangewezen op te heffen gemeenten belast.

 • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld.

 • 4 De zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 10

Gedeputeerde staten van Overijssel kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Artikel 11

 • 2 Met betrekking tot een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 157, derde lid, van de Wet op het Primair Onderwijs, die door de bevoegde gezagsorganen, bedoeld in het eerste lid, wordt afgesloten vóór 1 januari 2002 is het derde lid, onderdeel b, van dat artikel niet van toepassing, voor zover het betreft de eis dat de overeenkomst langer dan 1 jaar voor het niet meer voldoen van één der scholen aan de voor de school geldende opheffingsnorm is gesloten.

Artikel 12

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 juni 2000

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Kaart behorende bij de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Wet tot gemeentelijke herindeling van West-Overijssel

Bijlage 256959.png
Terug naar begin van de pagina