Instellingsbesluit Begeleidingscommissie evaluatie EK2000

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 21-07-2000 t/m 31-01-2005

Instellingsbesluit Begeleidingscommissie evaluatie EK2000

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De Begeleidingscommissie evaluatie EK2000 heeft tot taken:

  • a. de begeleiding van het Crisis Onderzoeksteam Universiteit Leiden, hierna te noemen: het COT, en het bureau Diopter - Janssens - Van Bottenburg BV te `s-Hertogenbosch, hierna te noemen: Diopter, bij de door het COT en Diopter uit te voeren meta-evaluatie EK2000, waarvan de rapportage door het COT en Diopter is voorzien in oktober 2000;

  • b. het schriftelijk aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseren over de uitkomsten van de door het COT en Diopter uit te voeren meta-evaluatie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 1 De Begeleidingscommissie evaluatie EK2000 bestaat uit een voorzitter, tevens lid, vier leden en een secretaris.

  • 2 Als voorzitter treedt op de heer J.G.M. Alders.

  • 3 Als leden treden op: de heer E. van Thijn, de heer F. Wagenaar, de heer J.J.M. van Woensel en de heer P.A. Nouwen.

  • 4 Als secretaris van de Begeleidingscommissie evaluatie EK2000 treedt op de heer W.C. Mantel.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

De Begeleidingscommissie evaluatie EK2000 brengt het advies, bedoeld in artikel 2, onder b, uiterlijk 30 oktober 2000 schriftelijk uit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

De Begeleidingscommissie evaluatie EK2000 stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

Op de leden van de Begeleidingscommissie evaluatie EK2000 zijn het Reisbesluit Binnenland en het Vacatiegeldenbesluit 1988 van toepassing.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Begeleidingscommissie evaluatie EK2000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst .

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

– de leden van de begeleidingscommissie evaluatie EK2000;

– de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer;

– de minister van Justitie;

– de minister van Verkeer en Waterstaat;

– de staatssecretaris van Economische Zaken;

– de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

– de burgemeester van Amsterdam;

– de burgemeester van Arnhem;

– de burgemeester van Eindhoven;

– de burgemeester van Rotterdam;

– de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad;

– de voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen;

– de directeur van het Nederlands Politie Instituut.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina