Programma Meerhoven

[Regeling vervallen per 01-06-2003.]
Geldend van 19-06-2002 t/m 31-05-2003

Programma Meerhoven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3 van de Experimentenregeling eindgebruikerssubsidiëring VINEX-locaties;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2003]

 • 1 In de locatie Meerhoven kan maximaal voor de periode tot 1 juni 2003 subsidie worden verstrekt.

 • 2 Het subsidieplafond dat aan het toekennen van subsidies voor de locatie Meerhoven wordt gesteld bedraagt € 4.084.022,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2003]

 • 1 Het reisgebied is weergegeven in bijlage I.

 • 2 De wijken waarvan de inwoners kunnen meedoen aan het experiment is weergegeven in bijlage I.

 • 3 De aangewezen ondernemingen en instellingen of de bedrijventerreinen zijn aangegeven in bijlage I. De werknemers van deze ondernemingen en instellingen kunnen meedoen aan het experiment indien de onderneming of instelling een vervoersmanagementplan, dat door de gemeente Eindhoven of Veldhoven is goedgekeurd, heeft opgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2003]

Per chipkaart worden per jaar maximaal 18.152 VINEX-eenheden verstrekt. Een VINEX-eenheid vertegenwoordigt een waarde van € 0,05.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2003]

 • 1 De minister kan voor de volgende activiteiten subsidie verlenen:

  • a. het vervoer per taxi binnen het reisgebied;

  • b. openbaar vervoer;

  • c. het aanbieden van stallingsplaatsen voor de fiets binnen het reisgebied;

  • d. een abonnement op een dateauto waarbij er sprake is van:

   • -

    een uitgiftepunt van de dateauto binnen het reisgebied;

   • -

    het betalen van de dateauto per uur en per kilometer;

   • -

    het ophalen en terugbrengen van de dateauto dag en nacht mogelijk is;

   • -

    een dateauto die laagdrempelig beschikbaar is;

   • -

    een abonnementsduur van tenminste een half jaar.

  • e. het huren van een auto;

  • f. het huren van een fiets;

  • g. een starterspakket.

 • 2 De minister kan subsidie verlenen ten behoeve van de investeringen in apparatuur.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2003]

Om voor een subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de technische randvoorwaarden zoals vermeld in bijlage II.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2003]

 • 1 Het subsidiebedrag dat, aan de hand van afgeboekte VINEX-eenheden, wordt verleend, bedraagt:

  • a) € 0,68 per hemelsbrede kilometer binnen het reisgebied bij vervoer per taxi;

  • b) 10% per in de door de vervoerder in eigen voorverkoop verkochte 15- of 45-strippenkaart of 15-reductiestrippenkaart voor het openbaar vervoer, afgerond op 5 eurocent;

  • c) per abonnement openbaar vervoer waarvan de centrumzone 6400, 6420 of 6411 is 10% van de prijs van een twee sterabonnement, afgerond op 5 eurocent;

  • d) de gehele kosten van het stallen van een fiets uitgaande van het reguliere tarief met een maximum van € 0,90 per dag;

  • e) € 4,55 voor het huren van een auto;

  • f) € 1,25 per dag voor het huren van een fiets;

  • g) € 5,90 voor een Openbaar Vervoer starterspakket, € 6,20 voor een kidsstarterspakket of € 11,60 voor een starterspakket van de Mobiliteitswinkel.

 • 2 Het subsidiebedrag per dateautoabonnement bedraagt € 45,40. Per chipkaart kan maximaal 1 keer per jaar subsidie worden verkregen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2003]

Dit programma treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juni 2003.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina