Regeling programma van werkzaamheden vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 17-01-2001 t/m 31-12-2006

Regeling programma van werkzaamheden vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het programma van werkzaamheden is gesteld in de Nederlandse taal.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid.

  Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het bij de aanvraag van een verklaring ingevolge de artikelen 2 of 3 van het besluit over te leggen programma van werkzaamheden bevat:

  • a. een opgave van de aard van de risico's die de onderlinge waarborgmaatschappij voornemens is te dekken;

  • b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;

  • c. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het productienet, bewijsstukken waaruit blijkt dat de onderlinge waarborgmaatschappij beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;

   en voorts, voor de eerste drie boekjaren:

  • d. een raming van de andere dan de in onderdeel c bedoelde kosten van beheer, met name van de algemene kosten en de provisies;

  • e. een raming van de premies en van de schaden;

  • f. een raming van de liquiditeitspositie;

  • g. een raming van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en, voorzover van toepassing, tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 3, tweede lid van het besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling programma van werkzaamheden vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina